نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۰ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۴۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۴۵اُمین روز إستِنه. ۱۰ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۱ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین