نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۲ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۴۶اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۴۷اُمین روز إستِنه. ۱۲ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۹ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین