اصلی منوی ِوا هاکردن

گیلون یا گِلان اوستان اتا اوستان نوم هسته ایران شمال دله که ونه نیشتگاه رشت شهر هسته، ونه مساحت ۱۴۷۱۱ موربع کیلومتر و ونه جمیت ۲۴۰۴۸۶۱ نفر هسته.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین