لنگرود شهرستان گیلون اوستان ره اتا شهرستون هسته که ونه جمیت ۱۳۳۹۵۶ نفر هسته.

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

فرهنگ دچی‌ین

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین