آستانه اشرفیه شهرستان

آستانه اشرفیه ی شهرستان گیلون اوستان ره اتا شهرستون هسته که ونه جمیت ۱۰۸۰۹۲ نفر هسته.

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

فرهنگ دچی‌ین

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین