رودسر شهرستان گیلون اوستان ره اتا شهرستون هسته که ونه جمیت ۱۴۶۰۵۷ نفر هسته.

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

فرهنگ دچی‌ین

اما مازرونییه موندنه

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین