گرونوبل اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ایزر دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۵۶٬۱۰۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین