--فیروز ‏۲۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۲:۳۳ (UTC)

اتی ویشتر برو اینجهدچی‌ین

برار شما که انه خار مقاله نویسنی چی سرمازرونی ویکی دله کم کاری؟ اگه بونه نکای سر ویشتر کار هکن. اما به کارورونی شمه دسوری خله نیاز دارمی.ته خنا بدون--فیروز ‏۵ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۱۳ (UTC)

سلام برار. چتی هستی؟ چشم. اگه بتونم اینجه بیشتر امبه. --Momali ‏۱۰ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۲۰:۲۹ (UTC)

گت صفحه نظرخواهیدچی‌ین

سلام. لطفاً اینتا نظرخواهی دله شرکت هاکنین. ارادتمند:--MehdiTalk ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۰ (UTC)

Username change requestدچی‌ین

.I would like to change my username from Momali to Juybari --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۳۴ (UTC)

دَوستندچی‌ین

شِما ره «اسماعیل» یک‌ماه دَوسته. مِن از اونجه که شِما پیش از این کاری نکاردبی، 3 روز سه کم هاکردمه. برار خادی شِما بائوتنی ملاک قانونه. پس اسا قانون کَش پَلی جه مه جا گپ بزن. اسا دیگه این بحث دله مه ره فقط قانون حالی وونه. طبق قانون اسم‌بییشتن جغرافیایی مناطق مِن ونه مناطق محلی نوم ره بییلم چون مدرکی رو نکاردنی که نشون هاده مازرونی دله منطقه مورد نظر ره چیز دیگه گانّه و یا گاتنه. اگه مدرک دارنی، چاکر شِما هم هستمه، اگه مدرکی ندارنی، پس منطقی بو و فحش نده. دَوستن (قطع دسترسی) خَوری هم ونه اسماعیل جه گپ بزنی که ته ره دَوسته.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۲۶ (UTC)