ژیف سور ایوت اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اسون دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۱٬۸۱۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین