نیور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دو سور دله دره. اینتا شهر پواتو-شارنت ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۸٬۰۶۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین