حکومت اتا مجموعه ی هسه که تونده قانون ر بی اله وره اجرا هاکنه و ونه اجرا ی رو نظارت هاکنه . ایهان وظایف ر ترتیب رو مجلس , دولت و دادگستری انجام دن نه که حکومت ر اصلی زیر مجموعو نه و ونه هم جم مستقل بوئن .