نیشتگا

کشورِ مرکزی و گت شهر
(نیشتنگا جه بموئه)

نیشتنگاء، نیشتگا، کشور ِمرکز یا شاهنشین (فارسی جه: پایتخت) هر کشور ِاتا اصلی شهر هستی که معمولاً بقیه شهرون جه گتتره و «وزارت کشور» و بقیه حکومتی نهادون ونه دله درنه.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا جه