نیشتنگاء، نیشتگا، کشور ِمرکز یا شاهنشین (فارسی جه: پایتخت) هر کشور ِاتا اصلی شهر هستی که معمولاً بقیه شهرون جه گتتره و «وزارت کشور» و بقیه حکومتی نهادون ونه دله درنه.

وابسته جستاروندچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که نیشتنگاء خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا جه