شربورگ-اکتوویل اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ مانش دله دره. اینتا شهر نرماندی سفلی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۰٬۸۳۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین