شام سور مرن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سنه مرن دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۴٬۴۹۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین