شارتر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اور-ئه-لوآر دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۰٬۰۲۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین