تور (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اندره لوآر دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۳۶٬۹۴۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین