تالشی (تالشی جا: تالشی زَوُن یا толышә зывон) اتا اِرانیج زوون نوم هسسه. تالشی زوون ایران غربی شمال زوونون و کاسپی زوونون رج دله قرار گیرنه. گِلان ِشمالی قسمت و اردبیل ِشرقی قسمت ایران دله و آذربایجون ِجنوبی قسمت دله، تالشی جه گپ زنّه.

تالشی
Tolışi‎، تؤلشی، толыши، Tolışə zıvon، Tолышә зывон، تؤلشه زوؤن
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

گنش‌کرون 3.000000 [۱]  مقدار دچی‌ین (P1098) ویکی دیتا دله
کشور آذربایجون[۲]
ایران[۳]  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
ایالت لنکرون
گیلون اوستان
زنجان اوستان
اردبیل اوستان  مقدار دچی‌ین (P131) ویکی دیتا دله
بومی جائون تالش  مقدار دچی‌ین (P2341) ویکی دیتا دله
خط لاتین خط و عربی خط  مقدار دچی‌ین (P282) ویکی دیتا دله
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-3 tly[۴]  مقدار دچی‌ین (P220) ویکی دیتا دله
نقشه
تالشی ات‌خله لهجه دارنه که سه‌تا چلّه بـِن قرار گیرنه

 این زوونِ ویکی‌پدیا

تالشی زوون مازرون ِدریوی ِکناره ره گیلکی و مازرونی زِوون جا هم‌ریشه هسسه ولی وشون جا تفاوت دارنه. تالشی زوون گیلکی و ترکی جا همسادا بیه و وشون رو تأثیر بـِشته انی وشون جا تأثیر بَئیته.[۵][۶][۷]

تالشون شه چلّه‌ئونی دارنه. شمالی تالش میون پنج‌تا گویش دارمبی آستارایی، لنکرانی، ماسالی، لریکی و عنبرانی. جنوبی تالش دله، آستارای جا تا ماسال ور اتا جور تالشی گب زنّه که ترکی واری‌ئه، اما ماسال جا تا صومعه سرا، فومن، ماسوله و شفت ِدهاتون وَر، اصیل تالشی گب بزه بونه. ترکی زوون که ایرانی تبار جه نی‌یه تالشی میون نفوذ هاکرده و ونه اختلاف گویش ره باعث بیی‌یه.

تالشی مردمون ره تومبی به دتا بخش تقسیم هاکنیم:

  1. اتا جا نشیر مدومون که سهر و دیات دله درننه و کیشاورزی کننه ره تالش گننه.
  2. کسونی که کوچ نشیرنه و کوهون دلهدرننه و دامداری کننه ره گالش گننه.

اردبیل اوستان تالشون شه زوون خله خار حفظ هاکردنه و عنبران نمین اردبیل دله درننه.

بن بنویشت دچی‌ین

  1. http://www.unesco.org/languages-atlas/en/atlasmap.html — هارشی‌ین تاریخ: ۲۹ آگوست ۲۰۱۷
  2. ScriptSource - Azerbaijan — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  3. ScriptSource - Iran — هارشی‌ین تاریخ: ۲۱ آگوست ۲۰۲۳
  4. https://op.europa.eu/web/eu-vocabularies/at-dataset/-/resource/dataset/language
  5. تالشی زوون و ونه فامیلی کوردی جا
  6. اسلام گت دایرة‌المعارف جلد ۱۴ مدخل تالش. علی عبدلی
  7. علی عبدلی، فرهنگ تطبیقی تالشی - تاتی - آذری، تهران، ۱۳۸۰.

منابع دچی‌ین

بِریمْ بگردستن دچی‌ین

شابلون:Incubator