عربی الفبا یا ابجدی حروف اتا راه هسته که بعضی زوون‌ها ره وونه ونجه بنویشتن. عربی ِخط ویشته خاورمیونه وَری کاربرد دارنه و اسلامی کشورون دله مردمِ هدار هسته. عربی دله قدیم تاسا ۲۸ حرف دارنه ولی فارسی رسم‌الخط یا اردو رسم‌الخط دله بعضی حروف (گ، چ، پ، ژ دستوری) اضافه بَینه. عربی دله اتا ابجد ترتیب وجود دارنه و اتا الفبایی ترتیب (ابتثی هم گننه) که وشون حروفِ پس و پیشی فرق کنده. عربی الفبایِ تبار فینیقیه و باستانی مصر ِهیروگلیف جه رسنه.

عربی اصلی حروف

منابع دچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا