ایرانیج زوونون اتا چلّه هندوایرانی زوونون جه هسته. ایرانی زوونون تاریخی هارشا جا سه تا رج دله تقسیم وونّه:

ایرانی زوونون
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-2 ira  مقدار دچی‌ین (P219) ویکی دیتا دله
ایزو 639-5 ira  مقدار دچی‌ین (P1798) ویکی دیتا دله

باستونی گِدِر که، هخامنشی ره سر تا وه ره انجوم، تقریبا بیستم سده‌ی جا تا حدود چاروم و سوم میلاد جا پیش ره دربرگیرنه. باستونی ایرانیج زوونون جا، چارتا زوون ره اشناس بَیینه: مادی، سکایی، اوستایی و کوهنه فارسی.

ترنه ایرانیج زوونون ایران و افغانستون دله متمرکزنه و شه دِتا رج جه تقسیم وونّه:

  1. شرقی (خوراسانیج)
  2. غربی

ترنه ایرانیج زوونون قفقاز، میونی آسیا،چین ترکستون، پامیر، ترکیه، سوریه، عراق و هند قاره‌مونا دله هم گپ بزه بونّه.


وشون نمونه:

شه دتا رج ره تقسیم بونه:

  • غربی‌شمالی
  • غربی‌جنوبی

غرب‌شمالی ره نمونه‌ئون:

غربی جنوبی ره نمونه:

فارسی زیر چلّه‌ئون سه تا گت رج ره تقسیم بوننه : ایران فارسی، دری فارسی (افغونستونتاجیکی فارسی

لری هم رجونی دارنه لری، لکی و بختیاری واری.

کومزاری، مسندام ئومان جزیره‌مونا (شبه جزیره) دله گپ بزه بونه و آران تاتی، باکی‌ئه وَر. وه ره نونه تاتی جا اشتیفا بَییرین.


ایرانیج زوونون ویکی دله

دچی‌ین
ایرانیج زوونون ویکی‌‌پدیا دله

اوستیاییپشتوتاجیکیتالشیزازاکیفارسیسورانی کوردیکورمانجی کوردیگیلکیمازرونی

دییه پیوندون

دچی‌ین