کاسپینی یا کاسپی زوونون یا شمالی زوون‌ئون ات‌سری زوون هستنه که ایرانیج رجه شامل وونّه. این سری زوون‌ها ره اکثراً ایران ِشمالی‌وَر و آذربایجون ِجنوبی‌وَر گپ زنّه و شامل سه گروه اصلی گیلکی، مازرونی (تبری/طبری) و تالشی وانه و بعضی زوون‌های دیگه سمنانی، سنگسری، دیلمی، گالشی و تاتی واری هم درنه که این رج دله قرار گیرنه. اینان هیچ‌کامین هچ‌کاجه رسمی زوون نینه.[۱].[۲] [۳]

کاسپینی زوونون ِتقریبی نواحی.

ویشته بخوندیندچی‌ین

پانویسدچی‌ین

  1. ایران کلباسی، گویش کلاردشت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ ص. شانزده
  2. Dalby، Andrew. Dictionary of Languages: The Definitive Reference to More Than 400 Languages. Columbia University Press، ۲۰۰۴. ۲۲۶. 
  3. ایران کلباسی، گویش کلاردشت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ ص. بیست و دو

ایرانیج زوونون

رج غربی ایرانیج زوونون
غربی شمال

باستون: مادی  میانا: پارتی (پهلوی اشکانی)  ترنه: آذری | گیلکی | مازرونی ِزوون | تالشیکی | تاتی تبار زوونون | کردی کرمانجی | کردی سورانی | زازا-گورانی | سمنانی | مرکزی ایرانیج زوونون | بلوچی | سیوندی 

غربی جنوب

باستون: باستونی پارسی  میانا: میانا پارسی (پهلوی)  ترنه: فارسی | لری | بختیاری | لارستانی | بشاگردی | کمزاری | تاتی اران 

رج شرقی ایرانیج زوونون
شرقی شمال

باستون: اوستایی  میانه: سغدی | خوارزمی | بلخی | غربی سکایی | آلانی | سرمتی  ترنه: آسی | یغنابی (سغدی نو) 

شرقی جنوب

میانا: سکایی-تخاری  ترنه: پشتو | پامیری زوونون | پراچی | ارموری | منجی | یدغه 

۱-بلوچی گویشورون مهاجرت وسه جوغرافیائی هارشا ی جا ایران فلات ره شرقی جنوب منتقل بهینه. ۲- غربی جنوب رج ره رج فارسی‌تبار نیز گن نه. ۳-ویشتر زوون‌اشناسون، اوستایی ره غربی و شرقی رجون مرز دله دسته‌بندی کن نه.