هندو ایرانی اتا زوونی خانواده هستنه که هندو-اروپایی زوونون دله جا گیرنه. هندو-ایرانی زوون شه اَی تقسیم وونّه و سه‌تا اصلی رج دارنه که اتا ایرانیج زوونون و اتی هندی زوونون و نورستانی هستنه. زوون‌شناسونی هم درنه که ارمنی ره هم این رج دله یارنه یا حتا بعضی‌شون یونانی ره هم این خانواده دله دونّه.

هندو-ایرانی زوونون
خانواده هندو-اروپایی زوونون ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
ایزو 639-5 iir  مقدار دچی‌ین (P1798) ویکی دیتا دله

منابع

دچی‌ین