بلفور اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ تریتوآر دو بلفور دله دره. اینتا شهر فرانش-کنته ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۰٬۸۶۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین