اورو اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اور (شهرستان) دله دره. اینتا شهر نرماندی علیا ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۱٬۲۳۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین