البی اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ تارن دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۸٬۷۱۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین