ارمون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ولدوآز دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۸٬۰۷۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین