گاپ اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اوت-آلپ دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۷٬۳۳۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین