کونفلان سنت اونورین اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ایولین دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۳٬۶۷۱ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین