کنی سور مرن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ آلپ-ماریتیم دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۸٬۳۱۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین