کنی سور مرن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ آلپ-ماریتیم دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۸٬۳۱۳ نفر جمعیت داشته.

Cagnes-sur-Mer panorama.jpg

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین