کارکاسون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ اود دله دره. اینتا شهر لانگدوک روسیون ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۶٬۶۳۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین