کارور گپ:محک/بایگانی ۷

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دچی‌ین] سر ره بزنین.

مه گپ ِصفحه ره آخرین بار وسّه کارورمحک دچی‌یه.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
بایگانی ۱۰
کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

Selam berar

selam berar bafemesteme chechi geni ,enshalla in araba az in kara dast bakeshen .berar atta zahmet dashteme teste age vaght hakardi inta safhe re meste tarjeme haken, be zevvon e mazeroni .kheda tere hefz hakane https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C

AmirMuhammad1 (گپ) ‏۳ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی ترجمه

سلام. اته لطف هاکنین و این نوشتارونی که اینتا شابلون ره لینک هدائنه ره ترجمه هاکنین. مرسی--MehdiTalk ‏۷ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نوشتار خوب و نوشتار برگزیده

وه ره مازرونی ویکی‌پدیای دله چی گمی؟--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

من گمه نوشتار خوب جا بلیم خار بنویشته (خار بنویشت مه لهجه دله) و نوشتار برگزیده جا بلیم خله خار بنویشته (خله خار بنویشت). اگر موافقی دیگرون جا هم این مسئله ره در میون بلیم.--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
پیش از این اینجه خوب نداشتمی؛ قبلاً اتجا بدیمه که ات‌نفر (گرچه پیگیری نکاردمه که کی بنویشته، ولی به نظرم آملی بی‌یه) خوب ره بنویشت بی‌یه به‌چم که مه نظر خله بتتر هسته ونجه استفاده هاکنیم تا اینکه بخاهیم اتا عنوان ره اتا سِسکه فرق ِجا، دِبار به کار بَوریم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک جان نیازی نی‌یه که حتما مازرونی اصیل کلمات جا استفاده هاکنیم. ویشتر ونه سعی هاکنیم این زوون ره مطابق ونه دستور بنویسیم. من گمه جای برگزیده بلیم منتخب یا همون برگزیده. خار شه دونّی که خوب معنی دنه.--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
به سه دلیل بائوتمه به‌چم بتتره:
 1. از قبل ونجه استفاده بیّه و اگه بخاهیم ونه بدل ات‌تی ترنه کلمه بی‌یلیم، ونه قدیمی چیون اصلاح بوون ولی اگه همینتا دَواشه، نیازی به تصحیح اون کارون دنی‌یه.
 2. شِما بائوتی اتا ره بَواشه خار بنویشته و اتا بَواشه خله خار بنویشته؛ وشون ِفرق فقط اتا کلموئه که ممکن هسته کارورون ونه سَره اشتباه دکفن و در ضمن تازه کارورون وشون دِتای فرق ره نفهمنّه. ولی به‌چم و خار خله فرق کانّه و راحت بنشنه وشون ره تشخیص هدائن.
 3. وه اتا اصیل واژه هسته که نه تنها هنتا امه زوون دله به کار شونه (اما وه ره شه لهجه دله کار زمبی) بلکه فارسی دله هم دره؛ مثلاً اینتا ره هارش.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ته جواب

 • شاء درباره

شاء اول شا بی‌یه. اگر شما گنی که چون شما اول کوردی ره مطابق شه لهجه بنویشتی پس ونه کوردی بمونّه، شای درباره هم ونه این قاعده رعایت بوو.!--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 • ته فارسی جا کپی کنّی

شما فارسی جا کپی کنّی و وه روز دسوری روشن هسه. مثلا اتا از کویت شهرون ونه بوو اتا کویت شهرون جه. من قبلا چند تا منبع معرفی هاکردمه که وشون دله بنویشت بی‌یه مازرونی اتا «پس اضافه‌ای» زوون هسه. شما اصلا وشون ره بخونسی؟ وقتی من شمه سر منبع ایارمه یا ونه قبول هاکنی و یا ونه وشون ره مطالعه هاکنی و مه نظرات نادرستی ره نشون هادی. نا اینکه بئووی خا و رعایت نکنی! ضمنا نبونه که شما مقالات ره اشتباه بنویسی و اما وشون ره درست هاکنیم. سعی هم نکن فارسی ویکی جا تقلید هاکنی!

 • چم درباره

چه نیازی هسه که حتما سره‌نویسی هاکنیم؟ الان تومی منتخب یا برگزیده و خار جا استفاده هاکنیم تا اونای سر که اینجه ره خونِنه راحت تر امه منظور ره بفهمن بعدا بنِشِنه ربات جا تغییرات ره اعمال هاکردن.
شما مازرونی نویسی جا فقط کلمات بشکسن (جهان=جهون و انجام=انجوم) ره بلدی. سعی هم نکنی شه اطلاعات ره ویشتر هاکنی. اگر نخائیم مازرونی زوون دستور ره رعایت هاکنیم این زوون اتا لهجه، فارسی زوون جا ره مونّه. مه حرف ره اگر قبول نارنی منطقی دلیل بیار و متضاد رفتار نکن.--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  1. شا ره قبول دارمه، مه منظور این بی‌یه که شاه نَواشه اسا شا یا شاء فرق نکانده. ه ره شاه دله هیچ لهجه دله تلفظ نکانه.
  2. این که فارسی جه کپی هاکنم یا نا ره قانون ونه تصمیم بَیره و وه گانه که بتومبه. ولی اون سری اشکالات ره قبول دارمه، وشون ره درست کامبه.
  3. این اتا حرف ره ته جه قبول ندارمه، به قول خادت اینتایی که بائوتی، دلیل نوونه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک جان نخامه این گپ ره ونه توم ویشتر طولانی هاکنم چون امه وقت ره گیرنه و نتومّی اینجه مفید و موثر واقع بووئیم. مه منظور تقلید جا ترجمه بی‌یه. اگر دری اتا متن ره ترجمه کنّی فقط ونه سعی هاکنی مفهوم ره برسنّی و همون قواعدی که فارسی دله دره نونه مازرونی دله بی‌یه. شمه ترجمه دله اینتا بَدی بونه. بعدتر شمه سر مثال ایارمه ته شه منظور ره خار روشن هاکنم.--فیروز (بحث) ‏۱۵ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

معذرت‌خواهی

حمله سر معذرت خامه. ونه تعصب ره کنار بشتن؛ و شه اطلاعات ره ویشتر هاکردن.

 • سربوشا سرکو، سرزنش سرگشاده، بمون تپوری (حسین صمدی)
 • تبری متون، متون تبری، حبیب برجیان
 • تالشی رادیو رادیوی تالشی، دستوری لحاظ جا تالشی زوون مازرونی ره مونّه. وه ره مطالعه هاکنین و بوینین چه‌تی ترکیبات ره کار زننه.--فیروز (بحث) ‏۱۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ته حرف جه ناراحت نیمه. دِرِس گانی. من درمه سعی کامبه ته حرفون ره اجراء هاکنم ولی خوب بعضی جائون مه دس بن جه درشونه. ته هم انگاری فقط منتظری که مه جه ایراد بَیری و احساس کامبه ته کار فقط مه جه ایراد بَیتن هسته. این دِسالی کاجه دَیی؟ خادت که انده گانی فلانی اینجه و بهمونی اونجه مشکل دانّه؛ خادت چه مقاله ننویسنی که ته هنر ره هارشیم؟ از وقتی وردگردستی، سه‌تا مقاله داشتی که هچکومتا کامل نیّه. همین مشرطه ره هارش. مثلاً این جمله معنی دنه؟
این انقلاب مطلقه سلطنت تبدیل ره مشروطه سلطنت ره منجر بیه
برار همه ویکی‌ئون دله اشتباه وجود دانّه. لازم نی‌یه که هرکی بقیه‌ی کارون ره تصحیح کانده، وه ره شپل دمبده. من همونتی که بائوتمه ته حرف جه ناراحت نیمه، ته این کارون جه مه ره غض گنّه.
اون سه تا کتاب ره هم بخوندستمه. اولی مه ره قشنگ حالی نیّه ولی اون دِتا ره بدی‌بیمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک جان مازرونی نویسی هم ویکی‌پدیای قوانین دسوری اتا قاعده هسه که ونه اینجه رعایت بوو. همونطور که من شما ره شه کاروری صفحه دله حمله هاکردمه و مهدی وه ره پاک هاکرده من هم حق دارمه که شما ره گوشزد هاکنم که ونه مازرونی زوون دستور ره مقاله بنویشتن دله رعایت هاکنی. نبونه که مثلا فارسی ویکی دله فینگیلیش بنویشتن! اگر اتا کارور چن بار این کار تکرار هاکنه ونه جا چی کار کننه؟ شما چند تا مقاله ره فارسی ویکی‌پدیای جا کپی هاکردی و فقط فعل ره تغییر هدایی و وشون ره خار مقاله بنومسی!
اینجه شما بئوتی که گت ولگ، ورق معنی ندنه و دتا لهجه دله دره. کاری نارمه که اونجه اکثریت نظر این بی‌یه که گت ولگ نوم بمونّه. ولی شما وه ره هاکردی اصلی صفحه. اسا من همون نظر ره شاء و تازه دگاردسته‌ئون نظر دارمه. من نخامه دیگه اینجه فعالیت هاکنم ولی اگر بمبوم و شه نظر ره اینتای درباره دس بئیتن دله بئوت بوم شمه واکنش چی بی‌یه؟ بئوتی نونه تغییر هاکنه. محک جان تعامل ونه دطرفه بوئه. نا اینکه هر چی بابلی واژه دره ساروی بوو و ساروی واژه که مه سر ناآشنا هسه بابلی نوو! هم چنین خامه دونم چی‌سر شما شه گت ولگ ره هاکردی اصلی صفحه؟ اگر اتا نظرسنجی صورت بئیته و ونه دله توافق حاصل بیه ونه لینک ره مه ره نشون هاده.
ولی مقاله چون اولین بار مه لهجه جه بنویشته بیّه، ونه کورد بمونده. آیا این حرفی که شما زنّی یعنی اینکه احیانا اگر من خامه این مقاله ره تکمیل هاکنم مه دست دوس بونه؟--فیروز (بحث) ‏۱۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
با پوزش از دوستان بابت فارسی نویسی (نمیخواهم با جمله بندی ناقصم لینک های جناب فیروز را نقض کنم) محک گرامی، قسمتی از سخنان جناب فیروز کاملاً بجا و بحق است و باید هم اکنون که زیرساخت ها را میسازیم مقالات را نیز با شیوه درستی در ویکی مازنی وارد کنیم تا در آینده شیوه درست پیروی شود. در مورد مقاله نساختن جناب فیروز کمی کم لطفی می فرمائید. خود شخص بنده نوعی، شاید در طول روز یک نوشتار جدید نیز ایجاد نکنم اما برای گشت زنی و بررسی ویکی فارسی و مازنی در ویکی حاضر میشوم تا اگر خرابکاری توسط یک کاربر و یا ترول رخ داد نسبت به زدودنش اقدام نمایم و یا اگر درخواست های مدیریتی نیاز بود انجامشان دهم. فعالیت در ویکی فقط و فقط به مقاله سازی نیست و قطعاً جناب فیروز حضورشان در ویکی مازنی بسیار نعمت بزرگیست!

و شما جناب فیروز! می‌شود اشتباهات را به نوعی گوشزد کرد تا موجب دلخوری دیگران نشود، همانطور که اشاره فرمودید جناب محک نسبت به بنده و شما جوان تر هستند و قطعاً دلشان زودتر خواهد رنجید و باید به نوعی با ایشان سخن گفت که نه زحماتشان تضییع شود و نه موجبات دلسردیشان فراهم گردد. ویکی مازنی به حضور همه شما عزیزان و منجمله جناب اسماعیل (که ظاهراً دلخور شده اند و ویرایش نمیکنند) نیاز دارد و در مورد واژگانی که فرمودید قبولشان ندارید نیز باید عرض کنم، که می‌شود نظرخواهی جداگانه‌ای راه‌اندازی کرد تا سایر کاربران نیز نظرات خود را اعلام کنند و تمامی واژگانی و اصطلاحات درج شده در نرم افزار مدیرا ویکی به راحتی قابل تغییر است. الان فقط بنده و جناب محک در نرم افزار مدیا ویکی ترجمه به مازنی را انجام میدهیم ولی قطعاً در آینده کاربرانی خواهند آمد که نقایص کار مارا گوشزد میکنند و میشود بر اساس نظرات آنها نرم افزار را تصحیح کرد. مهم دوستی و همت شما عزیزان است و حفظ زبان و فرهنگ زیبای مازندرانی. دوستدار هردوی شما عزیزان ♥ --MehdiTalk ‏۱۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ونه گت صفحه و تازه دگاردسته‌ئون خَوری دِ، سه‌تا چی ره بارم:
  1. این قانون که هرکی اول ویرایش هاکرده، ننشنه ونه بنویشته ره به اتدیگه لهجه تغییر هدائن ره إما تازه یک ماهه که بساتمی و پیش از این هرکی بتونسته این قانون نانوشته ره رعایت نکانه
  2. إما این قانون ره مقالات ِفضائون سه بییشتمی، نا ویکی‌پدیا، مدیا، شابلون و دیگه فضائون سه.
  3. مِن پیش از اون که اصلی صفحه ره جایگزین هاکنم، اتا پیشنهادی صفحه، شه کاروری نوم په بسات بیمه و خادی ته بائوتی که وه ره گت ولگ جا بی‌یلم. البته قبول دارمه که نَوِسته گت ولگ ره ابزارون ِکادر دله هاکنم گت صفحه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۷ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

آذربایجان جنوبی

سلام، محک عزیز می‌توانم علت تغییر مسیر ایران آذربایجون به جنوبی آذربایجون را بدانم آن هم در حالی که در منبع مقاله (ویکی انگلیسی) Azerbaijan Iran ذکر شده است؟ آیا فکر نمیکنید این کار مصداق جعل منبع است؟--MaHaN MSG ‏ ‏۲۰ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب، اول گپ ره بخوند بعد این حرف ره بزن. مه کار دقیقاً بر اساس قوانین هسته. شِما فکر کامبه بحث ره هنتا نخوندستی و دَری عجولانه نظر دنی. با احترام:--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب محک من تازه این مورد را دیدم ..ما مازندرانی ها هزگز این مورد(یعنی تحریف و ایران ستیزی) ار به رسمیت نمی شناسیم .چطور ممکن است در ویکی پدیای منتسب به ما کلمه ای باشد که ما از ان خبر نداشته باشیم .من با رها با ذکر عبارات غیر واقعی در ویکی پدیای عربی مواجه شدم ولی در ویکی پدیای مازرونی اصلا انتظار نداشتم که پان ترکیسم و پان عربیسم و ایران ستیزی دامنه داشته باشد.در ضمن اگر نمیخواهید این مورد را عوض کرده و ویرایش کنید لطفا در مقاله ی کشور جمهوری اذربایجان عبارت "یا آذربایجان شمالی" را ذکر کنید زیرا پان ایرانیست ها و برخی ایرانیان میهن پرست از این وازه مکررا استفاده میکنند.اسکاتلند.کاتلونیا و والونی و فلاندرز در اروپا را نگاه کنید در مقاله شان هیچ گونه تعصب تجزیه طلبی ذکر نشده. در ضمن حجم مخالفت گواه بر این است که ما درست میگوییم .از جمله اعتراض کاربر MaHaN .

AmirMuhammad1 (گپ) ‏۳ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سوالات

سلام محک گرامی، در اینجا به سوالات شما پاسخ دادم لطفا نگاهی بیندازید.--MaHaN MSG ‏ ‏۲۱ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درخواست

درود محک جان. لطفا زحمت ساختش را بکشید. دوستدار--AliReza (بحث) ‏۱۰ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۳ (UTC)

شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۹ (UTC)
ممنون :-)--AliReza (بحث) ‏۱۳ جـولای ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۰ (UTC)

سلام

درود جناب محک! آمدیم حالی از شما بپرسیم.--Calak (بحث) ‏۲۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۸ (UTC)

برارِ چاکرم، خدمتگزاری حاضرم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۰۸ (UTC)
خزمەت لە ئێمەوە براکەم! والله جناب محک من که خودم مدیر ویکی کردی هستم و در آن‌جا نزدیک سه سال است مشارکت کرده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام مشارکت در نسخهٔ فارسی ویکی‌ از همه جا سخت‌تر است. جوش خیلی سنگین است. عکس قشنگی را هم نامزد کرده‌بودید! نمی‌دانم خب اصطلاح کردستان جنوبی در کردی عادی است ولی در فارسی نه و فکر نکنم به خاطر متداول بودن یا نبودن آن در زبان فارسی مستحق بسته شدن بوده باشید، لااقل نه سه ماه. در هر صورت از این که به فکر ما هستی ممنون.--Calak (بحث) ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC)
من هم به نتیجه‌ای مشابه آنچه فرمودید رسیدم؛ لیکن معتقدم اگر دیواری سد راه شد باید آن را شکست، نه آنکه مسیر را تغییر داد. خلاصه این سد را خواهیم شکست. برای من کرد، ترک، گیلک یا تبری فرق ندارد؛ مهم آزادی است که در همه زبان‌ها مشترک است. باید به این آزادی رسید نه تنها با استفاده از تغییر مسیر دادن بلکه با کمک یکدیگر و شکستن دیوارها، پرده‌ها، سدها. لیکن بدسگالان آزادی همه جا هستند. دنیای مجازی و حقیقی هم حالیشان نیست. من هم از اینکه شما به فکر ما بودید، ممنون. به امید آزادی از قید و بندها: شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)
چه بگویم مجک جان. جناب درفش فارس نیست کە بگوییم فارس است. کار ندارم فارس هم باشد، چرا واقعیت را هم نگوییم؟ به ما کمک زیادی در ویکی کردی کرده‌است. هم من، هم شما و هم جناب درفش در یکی از پروژه‌های بنیاد مدیر هستیم، به خوبی این را هم می‌دانیم خیلی اوقات مجبور می‌شویم کاری را انجام دهیم که برخلاف میل باطنی ما است و شاید کار جناب درفش هم از این نوع باشد. هر کس نظری دارد و به نظر من بستن سه ماههٔ شما درست نبود. البته شاید نظر کسی دیگر چیزی دیگر. حساب من هم چند سال به جرم بی‌جرمی در آن‌جا بسته بود. بگذریم.
واژه‌نامه را داشتم نگاه می‌کردم در صفحهٔ کاربریت. چهل پنجاه درصدش در نگاه اول با کردی یکسان است و باید از این هم بیش‌تر باشد که با تحقیق بیش‌تر معلوم می‌شود. به زودی هم یک ناقابلی به شما تقدیم می‌کنم. راستی دریای خزر را هم با بحث و پرسیدن نظر سایرین به دریای قزوین منتقل کردم چرا که در کردستان عراق آن را با همین نام می‌شناسند. موفق باشی محک جان.--Calak (بحث) ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)
درباره درفش فقط یک هشدار به شما (و ویکی‌تان) بدهم، «از تاریخ پند بگیرید؛ امروز درفش به قول شما به خاطر اعمال علایقش یا هردلیل غیرمنطقی دیگر، صفحاتش را حذف کرد، فردا ممکن است این بلا سر شما هم بیاید. دلیلش هم می‌تواند هرنوع اختلاف نظری باشد. لااقل از او کمک بگیرید نه آنکه به کار بگیریدش.» بیشتر از این نیز نمی‌خواهم بگویم.قصد من نیز به هیچ وجه خراب کردن ارتباطات حسنه‌تان نیست، به عنوان یک هم خون موظف بودم اندکی تذکر بدهم. چنانچه مدیران ویکی‌گیلکی نیز پیش از ورود درفش و امثالش چنین تذکری به من دادند که به آن عمل نکردم و نتیجه‌اش این شد.
درباره واژه‌نامه هم این را بگویم که خیلی دوست دارم کردی را یاد بگیرم. یک رفیق کورمانجی (از طایفه‌ای که صدها سال پیش در مازندران ساکن شده‌اند) هم داشتم که کمی بهم یاد داد. اغلب کلمات در این زبان بسیار به گیلکی و با درجه‌ای کمتر به تبری نزدیکند و بیشتر اختلافات سر تلفظ است. مازندرانی که امروز در بین مردم رایج است، به خاطر بی‌توجهی مردم و نداشتن مرکزی برای حفظ آن(مثل فرهنگستان و...)، خیلی به فارسی نزدیک شده و اصلاً قوانین و دستورش دارد نابود می‌شود و تبدیل می‌شود به لهجه‌ای از فارسی. لیکن کردی به خاطر توجه گویشورانش حتی دارد بیش از چیزی می‌شود که در قدیم بوده، دارد تبدیل می‌شود به زبانی با گویش معیار و کاملاً مستقل از دیگر زبان‌های خاورمیانه.
کاسپین (قزوین/خزر/مازندران) هم دیگر برایم مهم نیست. الآن برعکس قبلاً نظرم عوض شده، چون می‌دانم اگر چیزی که دل من می‌خواهد اجرا و اعمال شود، دلبخواه کسانی دیگر حذف می‌شود و در حقشان جفا می‌شود. لیکن هرجور که دلتان خواست و قوانینتان هست نامگذاری کنیدش. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۲ (UTC)
راجع به کاسپین. خزر خب نام رسمی آن است. در کردستان ایران بیش‌تر دریای مازندران متداول است و خزر به ندرت گفته می‌شود ولی در کردستان عراق قزوین متداول است. عوض کردن آن هم به دلخواه من نبود و با اجماع کاربران و این که نام قزوین (کاسپین) متداول‌تر است صورت گرفته.
در سربازی یک دوست تالشی داشتم محک جان. فکر کنم تالشی بیش‌‌تر از همهٔ لهجه‌های شمال به کردی نزدیک‌تر باشد، خیلی از واژگانش با کردی مشترک بود. راستی اگر دوست داشتی کردی یاد بگیری من برای هرگونه کمک در خدمت هستم. کاری داشتی همیشه در ویکی کردی حاضر هستم. موفق باشی.--Calak (بحث) ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۳۴ (UTC)
به نظر من هرچی از سمت شرق به غرب بریم زبان‎های ایرانیج شمال‌غربی از فارسی بیشتر جدا میشن. البته استثناءش هم زازاکی و کورمانج‌های خراسانی هستند که دلیلش هم شاید این باشه که اون‌ها مهاجر هستند. گویش گرگانی کمترین اختلاف رو با فارسی داره، بعدش هم در لهجه‌های مختلف مازندرانی، لهجه کتولی کمترین واژگان و در غربترین منطقه تنکابنی است که پیوستگی مطلق با گیلکی دارد. بعضی از زبان‌شناسان تنکابنی را جزء گیلکی و عده‌ای دیگر آن را مازندرانی می‌دانند. بعضی هم آن را گویشی میان زبانی خوانده‌اند. وقتی به گیلان می‌رسیم تقریباً زبان با مازندرانی فرق دارد (خصوصاً از لحاظ تلفظی و قواعدی) (مثلاً همین الآن دارم یک رپ گیلکی که تازه آپلود شده را دانلود می‌کنم؛ تا اینجا که از این چند آهنگ که دانلود شده، هیچ چیزی نفهمیدم :) )سپس تالشی است و بعدش هم زازاکی و گویش‌های گوناگون کردی‌ را می‌بینیم. وقتی به تالش رسیدیم، تقریباً قواعد و حروف اضافه به کل عوض می‌شوند.
در ضمن منظور من از تان در جمله‌های «هرجور که دلتان خواست و قوانینتان هست» نیز جامعه ویکی‌سورانی بود؛ به هرحال بابت توجهتان ممنون.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۶ (UTC)
چیزی اینجا با زبان الکن نوشتم. لطفاً تصحیح کنید؛ بینیم چقدری غلط می‌کنم :) گفتنی است مقدارش در ویکی‌گیلکی انقدر بود.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۳۵ (UTC)
آرە دستت در نکند یک نگاهی بهش انداختم. بابت زازاکی هم فکر نکن که آن‌ها مهاجر هستند. این‌ها را پان‌ترک‌های ترکیه برای اختلاف انداختن بین کردها تبلیغ می‌کنند و گرنه اکثریت قریب به اتفاق آن‌ خود را کرد می‌خوانند و به زبانشان کرمانجکی و یا کردکی می‌گویند. زازاکی از لحاظ گرامر کاملاً با کورمانجی مطابقت دارد ولی از لحاظ واژگان بیش‌تر شبیه سورانی است. خلاصه تلفیق قدرمتندی از سورانی و کرمانجی است و لهجهٔ بسیار جالبی است. این دوست تالشی‌ای که داشتم جالب بود سنی هم بود. آن‌ها مانند ما به من، از می‌گفتند. لهجه‌شان خیلی قوی بود و با مازندرانی و گیلکی قابل قیاس نبود، انگار از جای دیگری آمده بودند. دستورش هم شباهت زیادی به کردی داشت و به عنوان مثال مانند کردی دو دسته ضمایر شخصی داشتند. خیلی جالب بود برایم.--Calak (بحث) ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)
درباره زازاکی فقط آنچه می‌دانستم گفتم. ولی به نظر من شخصاً از کردی به مازنی نزدیکتر است. من زازاکی را به آسانی لیکن کردی سورانی را به سختی متوجه می‌شوم. درباره تالشی‌ها هم به نظر من باید دلایلش را جُست: مهمترین دلیل داشتن دنباله خارجی است. وقتی زبانی در دو کشور باشد خیلی بیشتر رشد می‌کند تا در یک کشور محدود باشد. در ضمن آنها در دوره‌ی معاصر تاریخ مستقل هم دارند (جمهوری خودگردان تالش-مغان) که موجب «غیرت زبانی» می‌شود. همچنین تجربه نشان داده هرچه بر قومی بیشتر سخت بگیرند، زبان آن قوم مستحکمتر می‌شود. در ضمن تالشی‌ها در میان مردم آذری جای دارند که اختلاف دو زبان زیاد است، برهمین اساس زبانشان کمتر از مازنی-گیلک-دیلم‌ها وام‌واژه می‌پذیرد. مثلاً در مازندرانی بایستی طبق قواعد مضاف‌الیه بر مضاف مقدم باشد که نمونه‌اش می‌شود «متحد ِملل ِسازمان» ولی از آنجا که منابع رسمی ما فارسی است، نامی به جز سازمان ملل متحد را به گوش خود نشنیدیم و از آنجا که تک‌تک این کلمات در مازنی هم مشترکاً وجود داشته، این نام وارد زبانمان می‌شود، از فرهنگستانی هم خبری نیست که تصحیحش کند در نتیجه به فارسی نزدیک می‌شویم. ولی برای یک تالش قضیه دقیقاً برعکس است. او می‌تواند خود معادلی برای این واژه بسازد یا لااقل در زبان تغییر ایجاد نمی‌شود، بلکه لهجه‌های تالشی تغییر می‌کنند.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۲۹ (UTC)

حذف مقالات

درود، جناب محک ، میشه بپرسم علت حذف این مقالات جیست ؟ آیا برچسب حذف سریع به درخواست کاربر در بالای آن ها هست که به این علت حذفشان می کنید ؟ جواد (بحث) ‏۲۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۵ (UTC)

این من هستم که باید این سوال رو از شما بپرسم. روز اول مقاله رو مینویسید، روز دوم برچسب حذف میزنید، روز سوم دومین برچسب را هم میزنید تا کار از محکم کاری عیب نکند، روز چهارم صفحه را به «محک منو حذف کن» می‌فرستید و روز بعد دلیل حذف آنها را میپرسید. حالت خوبه داداش؟؟؟
در ضمن مقالات منبع ندارند. اگه اون دلیل خوبی نبوده، این یکی را به غلامی بپذیرید :)
راستی یادم رفت بگم: اگر اعتراضی هست به وپ:متا بروید :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)
دو برچسب حذف نزدم یکی بود :) ، اون الگوها رو حذف کرده بودم، به همین خاطر اومده بوده تو مقالات :) امروز هم من درخواست حذف را از مقالات برداشتم که بعد شما حذفشان کردید.لطفا بازگردانیدشان جواد (بحث) ‏۲۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۱۸ (UTC)
به زودی...--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۲۵ (UTC)

قطع دسترسی

کارور شمال بزرگ چه قطع دسترسی بیـّه؟ Esmaeil (بحث) ‏۳۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)

شمال بزرگ دَوسته نی‌‎یه. اتفاقاً استثناء قطع‌دسترسی هم هسته. یعنی هیچ‌گادِر قطع دسترسی نوونه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)
با خدا قوت حضور ویکی نویسون مازندرونی.از اینکه تعداد نوشتارون اینتا ویکی ویشتر از ده هزار تا بیه خله خوشحال هسمه.من به علت مشغله زیاد وقت نکردمه به ویکی سر بزنم تا اینکه امروز به ویکی سر بزومه و اتا گشت و گزار تموم قسمتای اون هرکردمه که خله بیتتر از قبل بیه،که اینتا بدست نیئموئه مگه با زحمتای شما عزیزون.از طرف کارور محترم Esmaeil مطرح بیه من قطع دسترسی بیمه.من فکر نکمه که تا الآن قطع دسترسی بیبوم.الآن هم با شه کاروری نوم دله اینتا ویکی بیئمه.امیدوارمه اینتا ویکی هر روز بیتتر از دیروز بوه.من از شه طرف از همه کسونی که در این ویکی فعال هسنه تشکر کمه و هر کجه که درننه آرزوی عاقبت به خیری دایمه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۵ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خله ممنون؛ ایشاءالله که شمه مشکلات حل بوو تا اِما هم بتونیم اینجه ویشته شمه په دیّـِن جا سود بَوریم. اون مسئله قطع‌دسترسی هم همونتی که بائوتمه سوء تفاهم بی‌یه که حل بیّه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

10000

10000 تا بئی‌ین موارک. کی اتنده بیه؟! ایشالا اتا روز مازرون وچون بین اینجه ره فعال هاکنن و ته زحمات قدر بدونن Esmaeil (بحث) ‏۳۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

من هم این ره که بالاخره برسیمی ۱۰۰۰۰تا مقاله جه برسی‌ین ره تبریک گامبه. ایشاالله همینتی پیشرفت هاکنیم و اینجه رونق دکفه. دیروز صوی تاسا چارصدتا مقاله بساتمه (تپریابوت جه) که امه ویکی هزارتایی ویکیون دسته جه بالاته بَورده.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۳ (UTC)

رسم الخط

سلام. در تارنمای تالشان و در اینجا رسم الخط استانداردی برای زبانهای مازندرانی-گیلکی-تالشی بکار برده شده که فکر میکنم بسیار جالب باشد.--212.233.147.48 ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۷ (UTC)

بابت این پیوند زیبا سپاس‌گزارم. درباره رسم‌الخط همه کسانی که می‌خواهند به زبان‌های مذکور بنویسند، مشکلاتی دارند، لیکن لاتین به نظر من (و ایضاً شما) بهترین است با اینحال به علت آشنا نبودن همه اهالی این زبان‌ها با خط لاتین و مسائلی اینچنینی، نمی‌توانیم از لاتین در این تارنما بهره ببریم. فارسی فعلاً بهتر است ولی شاید روزی آن را تغییر دادیم امیدوارم روزی این مشکل (مشکل تغییر خط) جای مشکل کنونی (نداشتن خط) را بگیرد :)
چندتا کلمه رو توی اون سایت من نشنیده بودم یا لااقل در لهجه ساروی چنین نشنیدم. به طور مثال xuni واقعاً در تبری معنی چشمه می‌دهد؟ یا مگر صبح را نمی‌بایست صواحی (sevahi) می‌نوشتید؟ ممنون می‌شوم اگر بفرمایید این کلمات از کدام لهجه زبان تبری هستند؟--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۱۵ (UTC)

سلام

اولا سلام محک,من مدیر زازاکی ویکپدیا هستم،در زازاکی ویکیپدیا مشکل موجود دارد.تو برادر ما است،آیا تو به ما کمک می توانید ؟ لطفا ایجا پشتیبانی کنید : http://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Requests_for_comment/Sysop_abuse_on_the_Zazaki_Wikipedia&action=edit&section=2

اگر ناراحت نمی‌شوید من رای نمی‌دهم؛ چون من نمی‌دانم اختلاف بر سر چیست. شما باید خودتان در ویکی‌پدیایِ زازاکی مشکلتان را رفع کنید. امثالِ من (ویکی‌مدیا) فقط کار را برای شما سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کنند. پس به نفع همه است که من رای ندهم. البته سوء تفاهم نشود، در اینکه شما ویکی زازاکی را ساختید و تا امروز سرپا نگهداشتید، شکی نیست، ولی این که ویکی‌مدیا و کاربران غیر زازاکی، برای بودن یا عدم حضور شما تصمیم بگیرند، ناجوانمردانه و نادرست است. :( --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۶ (UTC)

دِشت بنویشته ئون

دیگه ویکی ئون دله دِشت بنویشته ئون دِتا سطح دارنّه أتا مازرونی دله بونه خار و اتا دیگهٔ نوم فارسی دله برگزیده هسه. من پیشنهاد کمّه مازرونی ویکی پدیای دله أما برگزیدهٔ جا بلیم دئیشت یا شمه لهجهٔ دله دئیشته. شمه نظر چی هسّه؟--فیروز (بحث) ‏۱۰ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اَره، ونه ات‌تی اینتی چی بساجیم. اگه وقت کاندی، شه این کار ره هاکن، اگه هم وقت نکاردی، دَواشه شه سرِوقت وه ره سامون دِمبه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ اکتبر ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مازرونی فارسی
دئیشتن برگزیدن، گزیدن
سرهدا آزاد
سرهاکرد جدا، مستقل
دئیتن باریدن
بئیتن گرفتن، دریافتن
هایتن، هَیتن فراگرفتن
پئی‌هاکردن برگشتن
دمیشتن آمیختن، ترکیب کردن
جابدائن پنهان کردن
--فیروز (بحث) ‏۱۱ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)

چن تا نکته زوون دستور خور

اون کلماتی ره که اونجه بشتمه اینتای سر بی‌یه که خاسمه چن تا جدید نکته ره که زوون دستور خور بفهمسمه ره شما ره بئووم. مه نظر مازرونی دله فعل سر سه تا پیشوند دارمی:

 • د مثلا دئیتن، وارش دئیتن: باریدن باران
 • هَ یا ها مثلا هائیتن یا هئیتن که برجیان، تبری متون دله وه ره فرای معادل فارسی دله بدونسه مثلا فرارسیدن مازرونی بونه فرارسیدن. امه زوون دله اَتی کلمات معنی متاسفانه شه اصلی کارشو(کاربرد) ره نارنه مثلا مه نظر تومبی آموزاندن یا جا بمسنّی‌ین ره کار بزنیم. ولی این واژه ره مثلا امه محل سگ سر کار زننه، یا بسروسن بونه سرودن که وه هم سگ سر کار شونه یا مثلا خله معذرت خامه ریدن بونه بری‌ین ولی دمیشتن که آمیختن معنی دنه ره هم ونه جا کار زننه. شاید گرفتن مازرونی دله بوو بئیتن و فراگرفتن بوو هائیتن. مه نظر اینجوری امه زوون دله راحات‌تر تومّی نو کلمات بسازیم.
 • ب مثلا بئیتن

این پیشوندون که تغییر هاکنن فعل معنی هم تغییر کنّه و وه مه نظر اتا امه زوون سر اتا مزیت هسه.--فیروز (بحث) ‏۲۰ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۰ (UTC)

امه لهجه دله آزاد کردن یا رها کردن ره اتی گمی:
وه ره سرهاده (آزادش کن، رهایش کن یا عامیونه ولش کن)
و اونتا چی ره هم گمی سرهدا که مه نظر یعنی آزاد یا رها--فیروز (بحث) ‏۲۰ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۵۰ (UTC)
اِما سرهدائن ره «صدا» وسّه کار زمبی. مثلاً گامبی «شه صدا ره سرهاده» و یا «امیری سرهاده» ولی آزاد ویشته کاربرد دانّه. جالب اینکه «آزاد» تموم ایرانیج و حتی هندی‌زوونون دله پیدا وونه. مثلاً کوردی حزبون دله و هند انقلاب گادِر این کلمه ات‌تی نماد وشون وسّه بی‌یه. دومین بند خَوری هم مه نظر نَونه مازرونی اونتی که ونه بوئه کار بکشیم؛ ونه اونتی وه ره کار بزنیم که اسا هسته.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)
اتا ترنه چی هم مه یاد دَکته. شِما بائوتی که بسروستِـن ره که اِما اتا ناخِش فعل دومبی فارسی دله گانّه سرودن؛ اِما (ساروی لهجه دله) بسروستِن ِریشه سَر جه اتا اسم بساتمی که گامبی «سِروش»، اِما کسی ره که خله گپ زنده یا شه جه گپ زنده ره گامبی «فلانی سِروش دانّه/بَییته» اسا فارسی دله هم همین کلمه شکل «سُروش» جه دَره و وه «هاتف» ِفارسی معادل هسته. هاتف هم عربی دله یعنی شه جه گپ بزوئن. مثلاً عربون تلفون ره گانّه هاتف چون وقتی دَرنه ونجه گپ زنّه انگار شه جه گپ زنّه؛ یا پیغمبرون که وحی جا گپ زونه ره گاتنه هاتف. اسا خامبه این ره بارِم که نه‌تنها سِروش که بسروستن جه مشتق بَیی‌یه و ونه معنی ره بَییته غلط معنوی نی‌یه، بلکه ممکنه که فارسی دله غلط بائه و سرودن تغییر هاکردِ بسروستن بائه (شاید هم نوّه) بنابرین نتیجه ره خامبه اینتی بارم که اِما به‌عنوان چنتا جوون که درمی اینجه کار کامبی، نتومبی ترنه کلمات ره بساجیم. این کار اَمه وسّه مناسب نی‌یه. هر کاری شه کاردون ره خانه که اینجه اِما نتومبی این کارون ره هاکنیم :( --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام

سلام دوست عزیز ببخشید که فارسی بنویشتم خواستم از حمایتتون در قبال ویکی پئدیا آذربایجون تشکور هکنم.اگر اشتباهی داشتم ببخشید--Amir a57 (بحث) ‏۲۷ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۳ (UTC)

سپاسگزارم؛ حمایت‌های من از همه‌ی طیف‌ها و در راستای آرمان‌های ویکی‌پدیاست.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ جـانـویـه ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)

سلام

(اولا شرمنده که فارسی مینویسم.)

من میخوام تو ویکی مازرونی فعالیت کنم. ولی اولش باید اونو یاد بگیرم، اگر امکان دارد منابع فوق العاده‌ای برای اینکار برایم معرفی کنید. البته شاید خواهش بزرگی باشد یا به شما ربطی نداشته باشد ولی اگر این کار را بکنید ممنون می‌شوم. (لطفا منابعی به درد بخوری باشند و قابل استناد) ممنون. --Arjanizary (بحث) ‏۱۲ مـارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

(ثالثا شرمنده که فارسی مینوسم.)

Interwiki

Hi, please give me Equivalents of these templates.

[u'الگو:ویکی‌داده نه',u'الگو:رده بهتر',u'الگو:حذف سریع',u'الگو:حذف زمان‌دار/پیغام',u'الگو:پیشنهاد حذف ۲',u'الگو:ادغام با',u'الگو:ادغام شد در',u'الگو:درخواست ادغام',u'الگو:رده پنهان']

Regards جواد (بحث) ‏۴ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]


بیشتر این الگوها وجود ندارند؛ ولی ترجمه عبارت چنین خواهد بود (ویشته این شابلون‌ها دنینه ولی بنویشته وردگاردسته اینتی وونه):

[u'شابلون:ویکی‌دیتا نا',u'شابلون:بتتر رج',u'شابلون:سریع حذف',u'شابلون:زمون‌دار حذف',u'شابلون:حذف نومزه',u'شابلون:ادغام بوو',u'شابلون:ادغام بیه',u'شابلون:ادغام نومزه',u'شابلون:خف رج']

ایضاً :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فقط اون شابلون‌ها که دله ویکی‌مازنی هسته را بنویشته لطفا :) همچنین تغییرمسیرهایشان را لطفا به همین فرمت جواد (بحث) ‏۴ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
عجب زبانی اختراعیدید :) فعلاً فقط این دوتا وجود دارند: (عجب زوونی بساتنی :) فعلاً فقط این دِتا بساته بَیینه)
[u'شابلون:سریع حذف',u'شابلون:پنهون رج']

تغییرمسیرهای «سریع حذف» هم اینجا گذاشتم: (اینان هم سریع حذف ِدکشی‌یه‌ئون هسته)

[u'شابلون:حذف سریع',u'شابلون:Delet']

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مقاله

سلام مدیر ویکی طبری محک گرامی، در وهله اول چون که فارسی می‌نویسم نهایت پوزش را خواستارم، بالاخره قانون را رعایت نکرده‌ام. من کلا عادت دارم به ویکی‌هایی که بچه‌های ایران باشن برم، به ویکی کردی پیش چالاک هم رفتم، پسر خوبیه، بریم سراغ چند مورد درخواست که در برنامه روزانه یا کلی‌تان قرار دهید تا اگه وقت داشتین، رویشان کار کنید، زیاد نیستند فقط چند خط خردنویسی کافیه، خودتم که میدونی ما در یک منطقه جغرافیایی زندگی می‌کنیم، سوای تبارمان که شمال همه‌جورش را داره، پس به ویکی تبری مربوطه.

 • آبشار لاتون مرتفع‌ترین آبشار ایران که ویکی گیلکی و فارسی داشت، فعلا واسه انگلیسی و آذربایجانی درست کردم.
 • تله کابین حیران، فعلا برای ویکیپدیا انگلیسی و فارسی درست کردم
 • حیران معروف(که اصالتا خودم واسه این روستا هستم) ویکی فارسی و گیلکی داشت، فعلا واسه ویکی انگلیسی درست کردم.
 • تالاب استیل که ویکی گیلکی داشت و من فعلا واسه ویکی فارسی و انگلیسی درست کردم.

شمه گاگا: نمیدونم چیه ولی هرچیه خودت زیاد استفاده می‌کنی (SAMƏK(沙馬 ‏۱۴ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۴۱ (UTC)

باشه هر وقت سرم خلوت شد، اول می‌رم سر این مقالات. شما گاگا هم عبارتی در حال از بین رفتن در لهجه مخصوص ساری است که در امضایم به کار می‌برم؛ یعنی «برادر کوچک شما» البته گاگا (gagƏ یا gega یا gƏga) به هر مردی که کوچکتر از گوینده باشد نیز گفته می‌شود. یه چیزی تو مایه‌های دادا، حاجی، عمو و... در فارسی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
درود محک جان، دستت درد نکنه، شرمنده کردی داداش. این دوتارو اگه پیدا نکردی تله کابین حیران تالاب استیل ، عکساشونو ببین خودم گذاشتم.--شمه گاگا--(SAMƏK(沙馬 ‏۱۷ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ‏۱۹:۰۱ (UTC)
شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
تشکر محک جان، منم زرنگی کردم همون جوری که شما تله کابین رو درست کردی، عینا با همون مطالب واسه گیلکی درست کردم.(SAMƏK(沙馬 ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فکر نکنم درست باشه! مازندرانی و گیلکی خیلی فرق داره. به شخصه چیز زیادی از گیلکی نمی‌فهمم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ آوریـل ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Selam

Salam Mahak, hale to chator ast? to khoobi? khoshi ? maz az Wikipediyaye Zazaki ra hastam. Pulur dar Torkiya yak shahr ast. Ema alifboye Latini ba zabane Mazandarani behtar ast. Alifbaye Arabi دشوار ast. ba salam o salamet mm Ackdeals (بحث) ‏۶ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

الفبای عربی بسیار دشوار است Ackdeals (بحث) ‏۶ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Mamnun ke be kamente man tavajjoh kardid, rastesh barayam jaleb bud ke shoma chandin dahe va chandin kilumetr az ma durid vali hanuz hatta nam shahr o rustahayetan motabeq ba injast! شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۹ مه ۲۰۱۳، ساعت ۰۴:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
Are dooste man. Men az alfabaye Arab besyar derak/fahem nemi konim. Ama in durust ast. zebane ma o zebane shoma heman ast.

fahem konim Man az zebane soma. Alfabeye Latin baraye zebane shoma behtar ast. Dar nazare man. Ertebat behtar ast ba alfabeye Latin.. Ackdeals (بحث) ‏۱۰ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Alefbaye latin baray mardome iran va tabaristan saxt (doshvar) ast. zira ma az kudaki ba xat arabi/farsi mixanim o minevisim vali shoma ke cheshmanetan be in xat 'adat darad, alefbaye arabi barayetan saxt-tar ast. (bar-'aks-e ma)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
Dooste man.Dar alefbaye araban harfe ê,ü,j,p,ç,w,ı majvood nist.

Dar zebane ma, in harfan mavjood ast. Yani, alefbaye araban beraye zebane ma monasib nist.Alefbaye arabi, alefbaye araban ast.Alefbaye ma nist.Alefbaye Latin dar doonya, bahtarin alefba ast. Alefbaye Latin, alefbaye donnya ast. Yani, alefbaye baynelmilali ast.Alefbaye latini besyar asan ast.Arabha, ham shoma o ham zebane shoma asilime(barandazi) konand. Ba salame doostane. Ackdeals (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

mesal : مه گپ ِصفحه ره آخرین بار وسّه کارورAckdeals دچی‌یه = Me gap re akhrin bar usse karver Ackdeals dechibe.

Jomleye dovom behtar ast. Ackdeals (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

man ham moxalef in mozu' nistam va midanam ke latin behtar az arabi ast vali moshkelati darim ke nemitavan mazandarani ra latin nevesht. dar an surat kasi mazandarani (tabari) nemixanad o neminevisad :( in moshkel shayad baray-e shoma ke az kudaki latin xandeid mahsus nabashad vali inja moshkele bozorgi hesab mishavad.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ مه ۲۰۱۳، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
.Hmm, aknoon man fahmidam. Ama to mi tavani yak alefbaye alternatifi

Yani man mi goyam beray Mazandarani zevan do alefba.Yak arabi ast, yak latini ast. Alefbaye arabi modern nist o gayri moasir ast.Man mi tavanem be to komak konid to hamnajade man ast.. Ackdeals (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

mesalan, beraye mesal, be sahifaye Zazaki nagah konid. Ackdeals (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

 • hey man,

this sentence is not true = شِما إسا با اسم «Ackdeals» به ویکی‌پدیا دله بمونی.

this is true =

شِما إسا با نام «Ackdeals» ویکی‌پدیا ره دله بمونی Ackdeals (بحث) ‏۲۴ مه ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ba'le, dorost mifarmayid, ba'dan dorostash mikonam chon al'an emtehan (madrese) daram :( ‏۳ جـون ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)شمه گِگا: محکگپ بزوئن

سلام

حال شما خوب است؟ گفتم بیایم توصیه ای بکنم. شما در چند وقت اخیر خوب جلوی خود تان را گرفتید و به ویکیپیدیا نیامدید. سعی کنید همین شیوه را پی بگیرید و به کار مفیدتری بپردازید. این چیزها برای کسی آب و نان نمی شود. خود تان که می بینید با چه بلبشوی بی در و پیکری مواجهیم. دل در این پیرزن عشوه گر ویکی نبندید که بسی بی فایده است. سعی کنید وقتتان را جایی بگذرانید که در آن از بی هنری و چماقداری اثری نباشد و حکمت و فضل ارجمند باشد. شما می توانید از وقتتان خیلی بهتر از این استفاده کنید. پیروز باشید  ;) Sicaspi (بحث) ‏۲۲ جـون ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

چشم. سعیم را می‌کنم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ جـون ۲۰۱۳، ساعت ۰۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نقشه

پرونده:Gilaki and Mazandarani villages.svg
اولین نسخه؛ فرانسوی جه
پرونده:Gilaki and Mazandarani villages, 2.svg
این هم همون نمونه‌ی پچوکته

سلام محک جان، دتا نقشه پیدا هاکردمه که دهستانای مازرونی و گیلکی و تالشی زوون ره نشون دنه، که جهاد سازندگی سال 67 تهیه هاکرده، البته اصل مقاله و نقشه فرانسوی هسته که ونه دگاردن بووه:

مه نظر نقشه دوم دقیق تر هسته، ونه رو کار هاکنیم و وه ره به عنوان نقشه مرجع، انگلیسی و فارسی ویکی دله به کار بوریم به جای اینتا نقشه که اته کم غیر دقیق هسته. Esmaeil (بحث) ‏۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۲:۱۰ (UTC)

چشم حتماً تا آخر هفته اتا ره سازمبه. اونتا که دهستون‌ها ره سِوا سِوا هاکرده‌ی ِبساتن خله سخت و زمون‌بر هسته آخه ونه هر اتا خط ره نقشه بساتن وسّه چن ثانیه تنظیم هاکنی و دست‌کاری هاکنی ولی اون اتا دیگه ره بنشنه خله راحت بساتن. حتی اگه جای دهستون شهرستون‌ها ره سِوا هاکرد بو، تونستمه اتا عکس ِدیگه ره ونه سَر بی‌یلم و بسازم ولی اسا نَوانه.
برعکس قبلاً، اسا نقشه‌ئون ره بتومبه بتترین کیفیت جه بسازم، فکر نکانم فارسی ویکی دله هم هچکی بتونه اینتی چی دِرِس هاکنه، اس‌وی‌جیِ فرمت خله بتونده کومک هاکنه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC)

اولین نسخه ره بار بی‌یشتمه؛ اتکمه اشکالات دانّه. ونه وسط اتا سیو خط ویمبه که ونه حذف بوو. استان‌های سامون هم امه منطقه وَر میِّن نی‌یه؛ هیچ رنگی ننشنه بی‌یشتن، اگه خط نازکی ره هم عوض هاکنم، همه چی خِراب وانه و ونه اول جه شروع هاکنم، مگر این که خط ره اتا نَخاش و گرم ِرنگ (سِرخ، نارنجی یا...) هاکنیم که اون گادِر خله ذوق ره زنده!شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۴۹ (UTC)

مه نظر لازم نیه همه استانا ره نشون هادی ونه رو زوم هاکن، سمنون به بالا دیار بوئه خاره. استان‌های سامون هم اگه بتونی درس هاکنی که مشخص تر بووه خله بیتتر بونه. ته دس دور Esmaeil (بحث) ‏۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۱:۱۵ (UTC)
چشم البته اسا نتومبه، چن هفته دیگه این کار ره کامبه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۴۷ (UTC)
برار وه ره ویکی تلمبار و فارسی و انگلیسی ویکی دله هم بی‌ال Esmaeil (بحث) ‏۲ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مِن شه عکسون همه ره ویکی‌تلمبار دله بار یِلمه چون دیگه نخامبه کپی‌رایت په جه دَربورم. این عکس ره هم همین مسئله په، از اول تلمبار دله بی‌یشتمه. بتونّی هر صفحه دله که شمه دِلِوست هسته وه ره بی‌یلین.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۷:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
محک جان نقشه دوم چه مشکلی دارنه، ویکی فارسی دله وه ره گیر هدانه؟! Esmaeil (بحث) ‏۳ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۰:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اگه من‌بعد ات‌چی ره حذف هاکنن شکایت کامبه.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
متاسفانه نقشه ئون ره حذف هاکردنه. من درمبه وشون جا مکاتبه کمبه بوینیم چتی بونه؟ Esmaeil (بحث) ‏۹ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۲۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

لوری

سلام دوست عزیز خسته نباشید بنده می خواستم بدونم برا ساپورت زبان لری تو ویکی ترانسلیت مثل زبان مازندرانی باید چکار کرد میشه راهنمایی کنید باتشکر این صفحه ویکی انکوباتور لریه: https://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/lrc/Main_Page این هم صفحه پورتال لری هست: https://translatewiki.net/wiki/Portal:Lrc باتشکر دوست گرامی Mogoeilor (بحث) ‏۱۰ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۷:۱۳ (UTC)

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

aleksandr19

جان برار محک جان من بدیمه که شما فایل عکس رضا یزدانی ر بشتنی ( رضا یزدانی کوشتی گیر ) آخه شما مره باوین کجه ی مازرون گنِنِه کوشتی؟ تا اون جه که من دومِّه بونه و گنِنِه کِشتی aleksandr19

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۰۹:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]نظر خواهی

لطفآ مه گپ صفحه دله بیین و شه نظر ره در مورد قاعده جمع که اینجه ،صفحه اصلی دله بکار شونه بفرمیین .شمه نظر آیا همین روال درسته و همه جمع ها با ( ون )مثلا لینکون اینتا .... و تازه دگاردسته ئون و دکته ئون و..... ونه انجام باوِّه؟ با اینکه دومِّی هیچ جای مازندرون دله اینجور صحبت نکنِّنه؟یعنی هیچ جا صرفآ جمع علامت ( ون ) نیه. و یا همون جور که صحبت بونه با ( ا ) و ( ها ) مثلا لینکای اینتا ..... جمع دونیم و یا به هر دتا قائده ره در جای مناسب قابل استفاده دونِّنی.لطفآ باوِِّی که کجیی هسِّنی و شمه دلیل چیه.من بابلیمه. دومِّی که مازندرونی دله جمع با ( ا ) و ( ها ) دوس بونه و در مواردی مثلا مارون ( مادرها) برارون ( برادرها )و.....اگر مورد جاندار باوِّه بتونِّنه با ( ون ) هم جمع دونن .و مثلا سنگون به معنی سنگها و دفترون به معنی دفتر ها مازندرانی دله کاربرد ندارنه مگر اتا یا چند تا روستا دله که اون هم محض احتیاط گمه. شمه خنابدون.aleksandr19 یا baboli 19 ‏۲۸ اکتبر ۲۰۱۳، ساعت ۱۹:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ززم کالی

سلام. و قبل از هر صحبتی تشکر میکنم بابت فعالیت های مفید شما در ویکیپدیای مازرونی. اما موضوع صحبت اینکه چون بنده مشاهده هاکاردمه قسمتهایی از مقاله عسل ماز را در صفحه اصلی قرار دادید، برای بهبود مقاله مربوطه یک سوال دارم و دوست دارم نظر مشورتی جنابعالی را جویا شوم: آیا شمی نظر بنشنه کندوی زنبور عسل را نیز نوعی ززم کالی بنامیم؟ در حالی که برخی معتقد هستنه که در زبان مازندرانی کلمه ززم کالی فقط به کندوی زنبورهای وحشی اطلاق میشود. آیا لازم هسته که در مقاله مربوطه کلمه دیگری را جایگزین آن نماییم؟ بشرزاد (بحث) ‏۲۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۱:۰۵ (UTC)

هرجوری که صلاح دونّی عمل هاکنین؛ اَمه منطقه دله «زنبور عسل» ره هم «ماز» و هم عسل «ماز گانّه». زنبور معمولی و غیرعسل ره هم گانّه ززم. کنگلی هم اصلاً نشناسمه. بقیه‌ی مناطق ِخَور ره ندارمه و مه اطلاعات این کلمه جه خله نی‌یه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)
در مورد کندوی زنبور عسل چی؟ واژه هایی سراغ دارننی؟ بشرزاد (بحث) ‏۲۸ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)
همین ززم کالی همه چی جه بتِّره. فارسی دله هم همه جور ززم و ماز ِکلونی ره «کندو» گانّه؛ فکر نکانم کلمه‌ی دیگه‌یی داریم.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۲۵ (UTC)

ولیگ

سلام. در جریان ادغام مقاله های ولیگ با ولیک چند ویرایش بنظر مفید کارور:Aleksandr19 حذف بئینه. خواهش کامبه اگر اون ویرایشها ایرادی ندارنه آن ویرایشها احیا بواشن. با تشکر. بشرزاد (بحث) ‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اینجه ره هارشین. فکر نکانم هچّی جا بموندست بائه!? اگه چيز خاصی ره مد نظر دارنی بفرمين كه وردگاردنم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
تشکر و پوزش. چون ظاهراً بنده دقت کافی نکرده بودم. بشرزاد (بحث) ‏۲۵ ژانویه ۲۰۱۴، ساعت ۰۴:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اتا سوال

لطفا مره باوین چه مه اسم لیست کارورون دله ( 28 کارور)دنیه امروز؟یا بععضی وقتا شمه اسم هم دنیه.baboli 19 ‏۶ آوریـل ۲۰۱۴، ساعت ۱۵:۵۵ (UTC)

ندومبه کامین فهرست شمه منظور هسته. اگه فعال کارورون فهرست ره فرمنی، ونه آپدیت دیردیر انجام وانه و فقط 30 روز ره درنظر گنه. این آمار جه خله ننشنه اعتماد هاکردن. امه ویکی آماری دیتائون، اگه دیگه زوونا جه مقایسه هاکنیم، خله ضعیفه، گرچه بعضی جانبی سایتون درنه که ویکیپدیائون آمار ره حیساب یا تحلیل کانه و وشون ره حتی مقایسه کانه و...چه جور آماری لازم دارنی؛ بفرمین تا سایت مناسب ره سراق هادم.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام

سلام و خسته نباشید برار مازورنی مه برار ویکی انکوباتور لوری تا الان 10 ماهه که فعاله و درخواست تایید زبان لوری هنوز توی مرحله ارائه با اینکه تمام ترجمه های مورد نیاز رو انجوم داده هنوز توی مرحله ارائه است به نظر برای ساختن نهایی صفحه ویکی پدیا لوری باید چکار کرد برار لور شما موگوییMogoeilor (بحث) ‏۹ مه ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

عزيز خيلي جستم ولي نه چيزي يافتم و نه انگليسي بلدم كه بيشتر بچرخم. اگر زبان انگليسيتان خوب است، در قهوه‌خانه ویکی انکوباتور و مديا و... مطرحش كنيد و اگر نه، در قهوه‌خانه ویکی فارسي كه كاربرانش مجهزتر و مسلطتر از من هستند. واقعاً شرمنده :( --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ مه ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرون ادیان

در مورد تاریخ ادیان شیعه، سونی، زیدی، اسماعیلی و ... مازرون دله منبعی اشناسنی؟ Esmaeil (بحث) ‏۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۵۴ (UTC)

منبعی که فقط این موضوع سَره بائه نشناسمبه؛ ولی ایرانیکای انگلیسی مقالات دله بنشنه اینان چیزها ره پیدا هاکردن. ونه اعتبار هم خله ویشته هسته. ویلفرد مادلونگ هم چنتا خار مقاله زیدیون ِخَوری دانّه (مثلاً: «تشیع امامی و زیدی در ایران») که اینان ره بتوندی [www.noormags.com نورمگز] دله پیدا هاکنی. کلاً این سایت دله خار-خار ِچی خله دره؛ ولی اتا مقاله که تبرستون ِادیان وسّه بائه ره مِن هنتا ندیمه.
این دِتا مقاله هم شاید شِما ره کومک هاکنه: مذهب دیلمیان، زیدیه در گیلان و مازندران.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۵۳ (UTC)


تکرار

محک گرامی من شما ره اتا پیغوم بنویشتمه مبنی بر اینکه خوامِّه مدیر باوِّم تا انگیزه ی بیشتر بنویشتن وسه دارم.اما جوابی ندانی .

شِمه گپ ِجواب ره همون صفحه دله همون روز هِدامه: گپ:شیخ فضل‌الله نوری--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۰ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۱۴:۳۷ (UTC)

حزب نواحی دموکراتیک

سلام محک جان. ببخشید که فارسی مینویسم. حزب صلح و دموکراسی چند وقت پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ترکیه به «حزب نواحی دموکراتیک» (یا مناطق دموکراتیک) تغییر نام داد و از BDP به DBP تبدیل شد. این همان حزب است و ضمناً به حزب HDP پیوسته و اکنون بخشی از این حزب هم به شمار می رود. (احزاب سوسیالیست زیادی به HDP پیوسته اند.) کمکاری از ما بود که باید به موقع نام ها را در ویکی عوض میکردیم. سپاس و احترام.Paraw (بحث) ‏۲۵ آگوست ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تجدید درخواست

من درخواست انجام رای گیری برای مدیریت هکردمه اما هیچ جوابی ندانی و این کار هم انجام نیِّه .لطفآ باوین چه؟ — این پغوم ره Aleksandr19 (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

سلام کارور:Aleksandr19 جنابعالی با این همه تجربه در ویکی و خدماتی که در ویکیپدیا برای زبان مازرونی انجام هدانی، و با این نثر زیبایی که مقالات ره ویرایش کاننی، هنوز یاد کاننی که شه پیامها ره امضا هاکنین. بشرزاد (بحث) ‏۴ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مردشور ضامن قیامت نی‌یه؛ جناب @Aleksandr19 هرکی خانه مدیریت وسّه کاندیدا بَواشه شه ونه مراحل ره طی هاکِنه. این شمه مشکله که نتونّی کاندیدا بَواشین، هرگادِر مدیریت ِنومزه‌کری نظرسنجی ره بِساتنی، مِن هم اتا عادی کارور واری شه نظر ره گامبه، دیگه چیز دیگه مه ره ربطی ندانّه. ونه بوری ویکی‌پدیا:نظرخاهی‌ئون/مدیر بین دله اتا زیرصفحه بسازی و بقیه شه رای ره باوّن. ضمناً کسی که ونه شِما و بشرزاد دعوا میون عذرخاهی هاکِنه شِما هَستی که ونه سن و سال ره پیش بَکشی و ونه خصوصی زندگی/اطلاعات ره فاش هاکردی؛ نا وه که اَنده محترمونه شِمجه بِخاسته شه قانونی وظیفه که امضا هسته ره انجام هادی. چندین بار تکرار هاکِردمه: توهین ممنوع --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

جناب محک ببخشید در ویرایشهای جنابعالی دخالت هاکردمه. در نوشته بالا لحنم کمی ناراحت کننده بیه که کارور ناراحت و دلخور بییه در این ویرایش اصلاح هاکاردمه. بشرزاد (بحث) ‏۷ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

هَنتا هم مه نَظِر کارور:Aleksandr19 ِبنویشته توهین‌دارته بی‌یه. جالب اینکه این ادبیات جه خانه مدیر هم بَواشه!!! شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۸ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۵:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
چون اینجه فضای مجازی هسته و سوء تفاهم پیش انه. با همه اینها باید توجه داشت که کاربر «کارور:Aleksandr19» کارور علاقه مند به فرهنگ مازرون هستنه و زحمات ایشون برای دانشنومه مفید هسته. بشرزاد (بحث) ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۲:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]


عمو جان اتا کم دقت هکن

با سلام به مدیروبلاگ پیشنهاد کمِّه حضرتعالی به جای آن همه انبوه نویسی (دقیقا مثل انبوه سازی در تولیدی ها) مطلب اللنی بدون توجه به کیفیت. اتا کم دقت هکن من نا توهین هکردمه و نا زندگی خصوصی کسی ره فاش هکردمه من چه دومه ایشون کی هسِّنه .آیا هنوز یاد نیتنی عبارت درستی هسِّه برای اتا همکار در ویکی؟ اتا کم بغض و کینه ره کم هکن هرچند نظر مثبتی نسبت به شما ندارمه اما اینقدر هم فکر نکردمه سریع و بی توجه ودقت مطالعه هکردن شه نظر ره تضافه هکنی برار جان اسا که اینجه بقول دوستان فراری اینجه جا شمه وبلاگ شخصی هسِّه و امثال من ایمی و اتا چی داوطلبانه نویسمی اینقدر با بغض و کینه برخورد نکن امیدوارمه ریشه ترکی نداری چون خصوصا در مقاله آذربایجان .... هم از روی غرض شه مطلب اشتباه ره پاک نکردی .حتی اگه ترک هم باوی که نمونه کینه ورزی محسوب بوننه این مملکت دله ای درس نیه اینجور واضح نشون هدی . ضمنا من حدس بزومه اگه ترک بیی ازهر طرف ای ناوی مسایا خصوصی ره فاش هکردی .خواسِّی کاری نکنی که فورا اینتا به ذهن برسه.

چون اینجه شخصی و متعلق به شما هسِّه هر وقت بفرمین دیگه مزاحم ناومه — این پغوم ره ‏Aleksandr19 (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

آقا Aleksandr19 گرامی. شما هم در بی دقتی دست کمی از بنده ندارننی. این پیام بالایی را هم یاد بکاردنی امضا هاکنین بنده شمه جا امضا هاکردمه. روش جنابعالی و شیوه بحثی که جنابعالی دارننی و مفید نیه و ونه بهتر از این بواشه. توقع از شما بیشتر از این شیوه بحث هسته. این کاری که جنابعالی کاننی همون مسائل خصوصی فاش هاکردن هسته دیگه. بشرزاد (بحث) ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۷:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
@بشیر
@بشیر
لایک دانّی بشرزاد جان --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مه هارشا ای هسته 20 روز موقت فرصت هادیم تا بوینیم چیشی بونه و ای کارور مشغول بونه یا نه؟ همینتا وسه درخواست هدامه --Parthava (بحث) ‏۱۷ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تعیین تکلیف و اخطار

آقا شما چه چور اجازه دارنی مه نوشته ره حذف هکنی بی دلیل ؟؟؟ اگه توضیح قانع کننده ای داشتی که هیچ .در اونصورت ونه توضیح هدی که چرا با دتا نام کاربری اینی و فعالیت کنی ؟؟؟ این مثل پارسال نیه من این دفعه ونه شمه تکلیف ره مشخص هکنم اینجور که ناونه شما حق ندارنی زبون و فرهنگ اتا ملت بزرگ ره خراب هکنی .من اون بار کوتاه بیمه و ادامه ندامه مکاتبات ره با ویکی انگلیسی و شخص خود مدیریت.اما این دفعه اگه بخای ادامه هدی و با آی دی بساتن و هوچی گری بازار گرمی هکنی و خود رایی هکنی و شه حرف عاشق باوی و بطور خلاصه تمام صفاتی که دارنی و باعث بیی اینجه سوت و کور بمونه .من کوتاه نیمه و شمه تکلیف و شه تکلیف هر دتا ره مشخص کمه .من شمه دشمن نیمه قطعا فکر کمه شمه قصد در نهایت بد نیه اما با بی تجربگی و ...... دری خود رایی کنی و همه چی ره خراب کنی .مه کامنت ره حذف کنی ده دنی بشرزاد ( آی دی ساختگی ) گردن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بد نیه زشت نیه ؟؟؟؟؟انه گتی آدم.baboli 19 ‏۱۸ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۸:۰۸ (UTC)

مرد باش و بور هر مدیری که ته دِل خانه و قبول کانده پَلی شه گپ همه ره کلمه به کلمه ترجمه هاکِن؛ اون گادِر اگه بائوته مِن خطاکار هستمه، هرچی ته باتی قبوله. آخه مرد حسابی، همین خط بالا دَری اتا کارور (اسا مِن و بشرزاد نا؛ هرکی دیگه) ره تهمت زندی که زاپاس ِکارور دارمی، درحالیکه این کار ِمجازات فارسی یا انگلیسی ویکی‌پدیائون دله قطع دسترسی هسته یا مثلاً اگه اتا کارور ره باوی که مه جه خوردتری یا ته سن و سال فلانه، اونجه مجازات دانّه. اگه شه گپ ِپه ره امضا نکانی، ات-دِ بار ته ره تذکر دِنّه و بشرزاد واری ته گپ ِپه همون شابلون که وه بی‌یِشته ره یِلنه، دفه سوم دیگه ته جِزا قطع دسترسیه... آخه برار چه ته ره حالی نوونه؛ به قرآن مِن و دیگه مدیرون اینجه خله ته ره آوانس هِدامی وگرنه الآن وسّه «قطع دسترسی مادام» بَیبی‌بائی. مِن دیگه ته جه هیچ گپی ندارمه، اگه خانی بِتوندی بوری دیگه ویکیون جه ات‌نفر ره بیاری که اَمه میون قضاوت هاکِنه که مه شرط این کار وسّه اینه که شه گپون ره تمام و کمال اون زوون جه وَردِگاردنی. همینشمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]


تو شه نوشته ره هارش اول چی باتی (مرد بواش) زشت نیه ؟ بد نیه ؟من ونه قطع دسترسی باوم؟ یا تو؟ چی فکر هکردی؟ ای هم تره توصیه کمه به اینکه اتا کم شه رفتار ره بازنگری هکنی و خلاف آداب حرف نزنی .متاسفمه که مجبورمه ته جا حرف بزنم و اینا ره ننویسم هم ممکن نیه.مه وظیفه توصیه و تکرار توصیه ها هسِّه که با کمال بی احترامی به من ، هیچکدوم ره عمل نکردی اگه قرار بر قطع بین هسه تو همان پارسال از کل ویکی ها وسه قطع دسترسی باوی.مگه مدیر نیی ؟ مگه نونه توجه به مواردی که گزارش بونه ونه داری ؟چه توجه ندارنی؟بوین من والله بالله همون اول ویکی فارسی ره باوتمه وشون هم باوتنه امه دس بر نینه ونه با ویکی انگلیسی صحبت هکنی.وباوتنه که ویکی مازرونی اتا وبلاگ شخصی هسه مال محک نامی .فکر هکردی من باختمه؟ نا عمو جان نا.ایتی نیه که فکر کنی .اگه ویکی انگلیسی ره هم خله پیگیری نکردمه به جان خودم فقط بخاطر اینکه وینسمه با علاقه دری کار منی و فکر کردمه ته قصد اصلاحه نا تخریب که ونه هدایت باوی اما تو ظاهرا هیچ توجهی به توصیه ها نخوانی هکنی.تره کسره اتا نفر که شاید ته تون بیشتر دونه اتا چی تره باوه .عمو جان من در زمینه ادبیات و فرهنگ مازرون کار هکردمه.نا به انئازه ی محمد کاظم گل باباپور .قبلا هم باوتمه من از سال 67 تا اسا درمه فرهنگ لغت مازندرانی ره نویسمه و چون روسی ره دومه ریشه ی بعضی از لغات که خیلی قبل از قاجار از روسی وارد بیه ره در بیاردمه و....... اما چیکار هکنم که قحط الرجال هسه و کسی دنیه ویکی مازرونی دله غیر از حضرتعالی که شه حرف ره وره باوم.تو هم وقتی دوهون ره وا کنی هر چی بخواسی گنی و ته جلو دار کسی نیه .کی باوته ویکی دله گت تر خوردتری معنی ندارنه ؟ این تا اتا قانون نانوشته هسه که تمام دنیا دله رعایت بونه.مه منظور اینه که از نداشت پر همون اول ها کل پر ره باوتنه آقاجان جان .وگر تو کجه و مدیریت ویکی مازندرانی کجه.شهر کی بی صاحاب باو ه...... ضمنا اگه خلاف ها ره دونی پس چه رعایت نکنی؟ 100 بار تره باوتمه اون مقاله آذربایجان ره حذف هکن با سند و مدرک هم باوتمه. لابی گری در ویکی مجازه که شما دتا ( دتا آی دی) هم دیگه ره نون قرض دننی ؟ ته خلاف ها اونقدر زیاده که تره 1000 سال هم قطع دسترسی هکنن ای کمه و متاسفانه ته نوه نتیجه ونه ته جور ره بکشن و قطع دسترسی باون البته اگه عمر نوح ره داری که هیچ که اینشالله داری و تا اون زمان بتونی شه هدف ره برسی که از بین بوردن ...... baboli 19 ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۷:۱۱ (UTC)

ایما چند تا کارور که مازرونی ویکی دله درمی ویرایش کامبی بهتر هسته که با همدیگه مدارا هاکنیم. جناب محک جنابعالی که در ویکی فارسی تجربه دارنی ونه مدارا هاکردن ره وارد بویین. جناب Aleksandr19 گرامی تجربه جنابعالی هم در اینجه و هم در ویکیهای دیگه بسیار زیاد هسته و از شیوه فعلی جنابعالی در تعجب هستمه. چون این ویکی دله تاکنون هیچ کس به مقاله هایی که جنابعالی بنوشتنی یا ویرایشهایی که انجام هدانی اعتراضی یا انتقادی نکارده. بشرزاد (بحث) ‏۲۱ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۰۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

mazeruni zevun

 • Selam beradar, men ez vikipediyaye zazaki hestem. Men diyem ki şoma der hale enteghale alefabeye latini hesti inca. Men mi khahem be şoma komek konid. Fikire to çist? in sahifeye men est karver:Edra

Alefbaye latini beray zebane mazenderani yek entikhabe ziba est. Edra (بحث) ‏۲۰ اکتبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دسترسی

خوامه کاربر فعال بووشم.

جواد رمضانی

جواد رمضانی یکی از خوانندگان موسیقی سنتی اهل ایران میباشد. و زندگی نامه وی تحت عنوان مجوز کنگو خود میباشد.

علِکِ سِلام؛ برار ونه گوگلی چرخه‌ دله هِچّی پیدا نیّه. اون منبعی که هِدا بی هم fa:مایکل جکسونه بی‌یه و ونه خَوری هچّی نَنوِشت بینه؛ اسا ته بائو مِن چِتی ونه ته گپ ره باوِر هاکِنِم؟؟؟!!!--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۵:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Link FL

شابلون:Link_FL — این پغوم ره Magioladitis (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۰:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام

سلام محک جان خوبین سال نوتون مبارک باشه بی زحمت میشه برین توی این بخش [۱]و از زبان لری حمایت کنید ممنونم موفق باشید و سربلند برارMogoeilor (بحث) ‏۲۴ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فعال هميشگي ويکي مازندراني

با سپاس از شما به خاطر زنده داشتن اينتا ويکي.نوشتار آذربايجان اسم نوشتار"گونئي آزربايجان"هسه.گونئي در زبون مازندروني چه شي هسه؟من ندومه.همينتي که دونني بنويشتن نوم آذربايجان به روش آزربايجان روشي هسه که پانترکون تجزيه طلب که خاننه ايران جا جدا بون اينتا روش ره بکار ورننه.در اينتا مقاله اگر دقت هکني تموم زبونا ويکي دله آذربايجان ره در پرانتز دله ايران بشتنه نا جنوبي حتا ويکي ترکي دله.در امه فرهنگ دله اما آذربايجان ندارمي و من ندومه که امه مردم آذربايجان ره چه شي گتنه ولي بطور حتم آذربايجان جنوبي يا گونئي آذربايجان هم نتنه و الآن هم ننّه.همينتي که دونني وقتي نوم آذربايجان بورده بونه امه سه مبهم هسه که پرسش کمي کدوم آذربايجان؟جمهوري آذربايجان و امه آذربايجان؟نمي آذربايجان شمالي يا جنوبي؟اينتا ره تو بهتر از من دوني.منطقه ساري دله اينتا ره آزمايش هکن بوين چه نتيجه اي گيرني.اما شمالي ها هيچ ارتباطي با ترک جماعت ندارمي هم از زمينه نژادي و هم از زمينه زباني.اما بيشترين ضربه ره از طرف ترک جماعت بخردمي که نومنه اون در حمله مغول و تيمور و سلجوقيان و قاجار و ديگر ترک تبارون.اما نونه او به اوسيو(آسياب) دشمن بشنيم.فعاليت پاترکي به اما هيچ ربطي ندارنه اما ونه شه زبون ره زنده نگهداريم و در پيشرفت شه استان کوشا باشيم.مه نظر اينتا هسه که عنوان اينتا نوشتار چيزي باشه که با با نوم پانترکون متفاوت باشه.شما شه بهتر توني اسم مناسب انتخاب هکني.اگر مه نظر باشه اذربايجان وسه دو تا نوم تومي بليم اول "آذربايجان ايران" به قول شما آذربايجان جنوبي و دوم "آذربايجان جمهوري" براي کشور آذربايجان.باز با اينحال شه دوني تو دري اينتا ويکي ره گردانني.دوست داشتمه بدونم دانشگاه شرکت هکردني اگر هکردني چه رشته اي قبول بيني و کدوم دانشگاه.شمه فعاليت در اينتا ويکي قابل سپاسگزاري هسه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۲ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام برار جان. شمه گپ همه صحیحه، ولی تا زمونی که اتا بنویشته، منبع یا هرچی که مازرونی زوون جه بائه نیارین که ونه دله این منطقه ره اتا مخصوص نوم جه باوّه، نتومبی این مقاله نوم ره عوض هاکنیم. این هم مه دلیل:
ویکی ِقانون امه وسّه معیاره، این قانون گانه اگه اتا منطقه وسّه «مازرونی دله مَله‌یی (=محلی) نوم» دارنی، ونه اون مازرونی ِنوم ثبت بَواشه. اگه اون منطقه شمه زوون دله مله‌یی نوم نِدانّه، ونه اونجه‌ی ِ«رسمی نوم» بَواشه. ولی اگه نا مازرونی نوم داشتنی و نا اون منطقه شه وسّه اتا رسمی نوم داشته؛ این گادِر ونه «اون منطقه‌ی ِمله‌یی نوم ره همون منطقه زوون جه» بَنویسین. اینان سَره هرکامین ره بخائیم اجرا هاکنیم، ونه منبع بیاریم که این کاربرد وجود دانّه. البته اولی سَره اگه جای منبع اتا معمولی بنویشته که معتبر بائه (اتا شعر یا قدیمی متن واری) دَواشه هم قبول کامبه. اما هنتا هچکی هیچ منبعی اینان وسّه نیارده بجز اتا آذری منبع که گانه این منطقه‌ی ِآذری نوم «گونئی آزربایجان» هسته. اگه اولین مورد جه اتچی بَدینی، مه ره سِراق هادین تا مقاله ره ونه مازرونی نوم جه وَردِگاردِنیم، اگه‌نا که هِچّی.
مه نظر بتتره که این قضیه ره اَنده این ویکی دله کِش نَدیم. این مقاله اتا قانونی روند ِپه این نوم ره پیدا هاکرده و قهوه‌خنه دله ونه بموندِستن سَره اجماع هاکرد بیمی؛ دلیلی ندانّه که تا وقتی اتا جدید سند و منبع پیدا نیّه، ونه سَره هر روز گپ بَزنیم. اگه تخمینی میونگین بَیریم، سه-چار سال اخیر دله مِن شخصاً لااقل اتا هفته دله پنج‌تا مقاله ره نویسمبه، ولی هچکی ندونه فکر کانده این ویکی فقط همین اتا مقاله ره دانّه... این مقاله هم ونه بقیه چیون پَلی دَوو تا مَیّن هاکِنیم که این ویکی برعکس دیگه ویکیون بی‌طرفی ره تا جایی که تونده رعایت کانده و ونه معیار فقط و فقط قانونی هسته که این پروژه دله دَره. اگه‌نا مِن نا ترک هستمه نا ترکوفیل.
ضمناً دانشگاه سَره هم کنکور هِدامه و برق-قدرت ِرشته ره اسفراین دله بیاردمه؛ شمه خنابدون: --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۲ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۱۱:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
با سپاس از ته جواب و خوشحالي از قبولي در دانشگاه اونهم در رشته مهندسي برق.قبولي کارشناسي ارشد و دکترا ره شمه وسسه آرزو کمه.شمال بزرگ (بحث) ‏۱۳ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شمه خنابدونشمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

فضای نام Module

سلام بر شما، و سلام سایر دوستان، عرضم خدمت شما که، ایمیلی براتون فرستام ولی متأسفانه جواب ندادید، خواستم بدونم معادل فضای نام ماژول به مازندرانی چی می‌شه. مرسی. Mjbmr (بحث) ‏۱۵ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۱۷:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

علیکم سلام؛ ببخشید که دیر-دیر ایمیلم رو چک می‌کنم :( من اجازه ندارم به تنهایی جوابی به این سوال بدم و باید با دیگران مشورت کنم. جواب رو تا آخر هفته به ایمیلتون ارسال می‌کنم. با تشکر از محبت بی‌دریغتان: --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ آوریـل ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

تشکر

سلام محک جان، امیدوارمه سالم و موفق بوئی. من هر چند دنیمه ولی اتا اتا گِل این ویکی ره سر زمبه. متاسفانه مه کار مه سر وقتی نلنه که قبلا دسوری بی‌یم ویکی‌پدیای دله و فعال بوئم. اتا توصیه کمبه. سعی هاکن شه فعالیت ره مازرونی زوون توسعه هدائن سر اتا جا متمرکز هاکنی. جائی که ونه تاثیر ویشتر هسه. چون واقعا وقت کم و ارزشمند هسه. زحماتِ سر که این ویکی سِر کشِنی واقعا ارزشمندنه.--فیروز (بحث) ‏۹ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ته خنابدون فیروز جان. راستش مه وقت هم کم‌کم دَره بَییته وانه و نتومبه چن سال پیش واری اینجه بِئِم، ولی همونتی که بائوتی اِسا فقط مهم ِقِسمِتون ره دَرمه پیش وَرمه و دیگه کمته مقاله بساتن په شومبه. اسا ویشته وپ:خورون و بعضی مستقل پروژه‌ئون دله کار کامبه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

CLDR

سلام، چند مورد هست که باید بهتون بگم:

 1. یک خطایی نمایان شده برای کد 057 (Micronesian Region) و FM (Micronesia) که هر دو «میکرونزی» ترجمه شدند که باید یکی از آن‌ها متفاوت باشه که بهتره Micronesian Region رو ناحیهٔ میکرونزی به مازندرانی ترجمه کنید.
 2. برای کد 419 (Latin America) مقدار «جنوبی امریکا» رو ترجمه کردید که باید آمریکای لاتین باشه.
 3. برای کد PS (Palestinian Territories) باید سرزمین فلسطین رو ترجمه کنید و نه فلسطین اشغالی.
 4. برای ترجمهٔ خود زبان مازندرانی هم رأی دهید.
 5. توی بخش Core Data -> Numbering Systems هم برای default و هم برای native مقدار «arabext» رو تعریف کنید که همون اعداد فارسی هستند.
 6. آیا برای مازندرانی باید کیبورد برای ویندوز و اندروید تعریف شود یا خیر؟

ممنون. Mjbmr (بحث) ‏۱۵ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۹:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام، چرا توی بعضی ترجمه‌ها قبل از کسره فاصله گذاشتید؟ Mjbmr (بحث) ‏۳۱ مه ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
وقتی بین دو کلمه کسره وجود داره اولاً کسره نقش کلمه‌ای مستقل رو ایفا می‌کنه و خیلی خیلی مهمه و ثانیاً در اغلب فونت‌ها و مرورگرها (حالت دیفالت) اینطوری بهتر دیده میشه و به چشم میاد.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲ جـون ۲۰۱۵، ساعت ۰۷:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بهتر بود خط مخصوص مازندرانی تصویب می‌شد مثلاً مثل خیلی از دیگر زبون‌ها از «ئ» به جای کسره استفاده می‌شه. به هر حال شما دسترسی چهار رأی برای ثبت فوری ترجمه‌ها دریافت کردید. Mjbmr (بحث) ‏۲ جـون ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
این که فرمودید دسترسی چهار رأی را دارم یعنی چه؟ یعنی ترجمه‌ها بدون تأیید قبول می‌شوند؟!شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۶ جـون ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بله، یعنی تأیید کننده خود شمائید. اگه وقت کردید ترجمه‌ها رو یک بار دیگه چک کنید، که چیزی از قلم نیفتاده باشه. ممنون. Mjbmr (بحث) ‏۷ جـون ۲۰۱۵، ساعت ۱۲:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام برار

سلام برار محک جان خاری ببی ایمیلته وارسی هاکنی ممنون برارMogoeilor (بحث) ‏۳۰ جـون ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

اگر اشکالی ندارد، حدالامکان در همان ویکی‌لوری جواب می‌دهم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

در خواست کمک

سلام جناب محک. خواهشمندم در ویرایش صفحه حراج به زبان زیبای مازندرانی به بنده کمک کنید. خیلی ممنون. Zadoboom (گپ) ‏۲۳ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۴ (UTC)

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۰۶:۳۰ (UTC)

سلام محک. خیلی متشکر وممنونم از لطف و کمک تو در ویرایش صفحات فیلمها. زنده باشی. Zadoboom (گپ) ‏۲۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)

قربون آقا ;)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۳۲ (UTC)

ترجمه

سلام دوست عزیز محک! به کمک تان ضرورت دارم اگر وخت داشته باشید این را برایم ترجمه کنید، من زبان مازرونی را متوجه میشوم چون به بلوچی بسیار نزدیک است ولی میخواهم این را در ویکی پشتو اضافه کنم به این خاطر اونجا بیشتر کاربران زبان فارسی را می فهمند ولی من زبان فارسی را معیاری نمی فهمم: خلاصه اگه شوه این را از مازرونی به فارسی برگردان کنید، تشکر زیاد.--ابراهیم خاشرودی (هبرو گپ) ‏۹ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۱۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۰۸:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سالم باشی برار.--ابراهیم خاشرودی (هبرو گپ) ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۵، ساعت ۲۱:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

نرجمه

برار ترجمه درباره مه رانمايي هاکن، چتی کارکنده؟ Esmaeil (گپ) ‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ونه اول ته اینترنت سرعت خله خار بائه. بعد شونی شه کایریون صفحه دله (مشارکتهای من) وبالای صفحه مربعی که بنویشتو ترجمه ره زندی و صفحه ای که وا وانه دله مقصد و مبدا زوون ره انتخاب کاندی و مقاله ای که خانی دچینی ره انتخاب کاندی و الی الآخر ولی این کارها وسه مه اینترنت سرعت که خله کمه! صفحه ای که ترجمه ونه درون انجام وانه خله سنگینهو بالا نکشنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

مازرونی نویسی

سلام محک جان، خسته نئووی، شمه نظر بهتر نی‌یه مازرونی نویسی اصول سر تجدید نظر هاکنیم؟ این ویکی توسعه مازرونی نویسی ره خله مربوط بونه. این اصولی که الان دره مه نظر امه دست و بال وندنه. لطفا شه نظر بئو.--فیروز (گپ) ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام علیکم

من مازندرانی هیچ نمی‌دانم ولی همین‌طور ی‌خام کمک کنم. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

Sonia Sevillaلطف دارید؛ پس بنده هم ویرایش‌هایتان را بررسی و در صورت نیاز اصلاح می‌کنم. خنابدون --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ممنون. مقالات کوتاه رو می تونم قالبی از متن های دیگه Copy/Past کنم. بقیه مقالات هم کوتاه می نویسم که راحت باشید. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
رده «عرب خونش‌کرون» رو دقیق به رده به اسم خوانندگان عرب‌زبان تغییر بدید. تفاوت میان «عرب» و «عرب‌زبان» هست. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
رده‌ها رو به [[رج:لبنان خونش‌کرون]] می‌برم که دقیق‌تر است و رده‌بندی را برای آینده آسان می‌کند. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
مرسی!--Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
میشه به یه مدیری تو ویکیفا بگید که ویرایش تو صفحه بحثم رو باز کنه. من الان ۱۲۴۹ روزه که بی‌پایان بسته شدم و هـــیچ راهی برای ارتباط با مدیران ندارم که دوباره بررسی شه. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۸:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خانم سونيا درخواستي نمودم كه اميدوارم اين دفعه فرجي حاصل شود! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
شکراً. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ویکی‌گفتاورد

الان با همه سرسبزی شمال، ما یه نقل قول درست حسابی از مازندران نداریم. دست کم من یافت نکردم. شما اگه چیزی به یاد دارید، به‌من بگید. برای اینکه تو ویکی‌گفتاورد فارسی بزارم. دقت کنید که لزوماً واژه‌ی مازندران نباید تو نقل‌قول باشه (یه چیز «Serach» شدنی نیست، پژوهیدنی است.) جستجوی تنهای رباتیک گیرا نیست، بلکه باید یکی باشه که جستجوی علمی کنه دراین باره. --Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

شرمنده؛ کم پیش می‌آید که وقت چنین کارهایی را بیابم :! ولی هر از گاهی که به چیز جالبی برخوردم، حتما در صفحه مذکور قرار می‌دهم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
باز هم خوبه.--Sonia Sevilla (گپ) ‏۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

عکس مازیار

محک عزیز سلام وقتت بخیر. ببخشید که مزاحمت می‌شم اینجا اومدم تا ازت خواهش کنم در صورت امکان عکسی که برای صفحه مازیار قارنوندی در ویکی تبری بارگذاری کردی در ویکی فارسی هم اگه طبق مقرراتش امکان آپلود کردنش موجوده، بارگذاری کنی. سپاسگزارم. شم‌خانابدونMohamadhosein.a (گپ) ‏۲۱ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سلام کاربر:Mohamadhosein.a جان؛ شمه خدمت عارض بَووم که این نقشه اصلاً علمی و تاریخی وجه ندارنه و من شه جه وه ره بکشیمه و سال ۱۳۸۹ تاسا اون صفحه دله کته. اگه خله اینتی نقشه لازم دارنی، بائو تا ته وسّه اتا بتـّر نقشه بکشم که تاریخاً صحیح بائه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام مجدد. واقعیتش نیاز شخصی که نه ولی چون نقشه‌ها خیلی خیلی به فهم موضوع کمک می‌کنند دوست داشتم در صفحه‌ی مازیار در ویکی فارسی هم نقشه‌ای وجود داشته باشد :) Mohamadhosein.a (گپ) ‏۲۳ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
کاربر:Mohamadhosein.a؛ سعی کامبه اتا خار نقشه شمه وسّه بکشم ولی احتمالاً طول کشنه. نقشه بکشی‌ین کار سختیه چون ونه ات‌خله تاریخی کتاب بخوندسته بوو تا اون حاکم ِسامون ره میّن هاکنیم. بعضی مناطق هم هستنه که فتح یا سقوط هاکردنه و همینسه نقشه دکشی‌ین ره سخت‌ته کانّه. همینسه ونه تموم تاریخ اون گادِر ره دقیقاً بخوندم و بعد بورم ترسیم سروقت. هر گدر آماده بَیّه، شمه خـَوری گامبه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خله خله ممنون تن سالم داری و دل خاش ♡ Mohamadhosein.a (گپ) ‏۲۴ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درخواست کمک

سلام محک جان نیاز به کمک شما دارم بی زحمت ایمیلتون رو چک کنید.Mogoeilor (گپ) ‏۲۴ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۱۳:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

دلیل ایجاد کردن مقاله های پان-ترکیستی گاموح و امثال آن توسط شما و دفاع از نامهای جعلی خلیج عربی و آذربایجان جنوبی

صرفا از روی کنجکاوی ولی برایم جالب است که بدانم چرا شما مقاله هایی مثل گاموح و عربی خلیج کایری شورا (شورای کشورهای عربی خلیج فارس که شما آن را عربی درج کردید برخلاف بی طرفی و عد استفاده از نامی(_خلیج فارس یا خلیج) که سازمان ملل و رسانه هایی مثل بی بی سی از آن استفاده میکنند). از روی کنججکاوی میپرسم . در ضمن شما در نظرخواهی برای انتقال نام ایران آذربایجان به آذربایجان (نه آذربایجان پسا-شوروی و پان ترکیستی الهام علی اف) مخالفت کردید و همینطور نظر مرا سانسور کرده برداشتید . (من آنجا از شما خواستم که نظرات را برندارید). اخیرا یک پان-عربیست که نام کاربری اش User:Elph است بسیار کارهای جالب پان-عربیستی عم از عربی سازی اسامی شهرهای جنوب ایران سانسور اسم خلیج فارس برای مثال (حذف مقاله ی ترانه خلیج فارس و حذف نام لیگ برتر خلیج فارس و استفاده ی لیگ برتر ایران به جای آن برای سانسور ) و ... انجام میداد که من مجبور شدم برای توقف او به خارج از ویکی متوسل شوم که شما تصادفی هم در جریان قرار گرفتید . در چنین فضایی و دفاع شما از ماندن نام بی مورد خلیج عربی در مقاله شورای کشور های خلیج فارس که نام رسمی و بین الملی است شما آنجا گفتید که باید بی-طرف باشیم در حالی که حتی سازمان ملل هم از کلمه ی خلیج فارس یا خلیج استفاده میکند . رسانه هایی مانند دویچه وله برای بی-طرفی از کلمه گالف بجای عربی و و برجی رسانه ها مثل بی بی سی از شورای کشور های عربی خلیج فارس استفاده میکنند . هر کشوری میتواند صبح از خواب پا شود و یک نام برای یک جای جهان انتخاب کند ولی ما نمیتوانیم در سیاست و قوانین عرف بین الملل این اسمی را مرسوم و قانونی بدانم جدایی از این ها اگر این نام حتی اگر قانونی هم بود شما حق نداشتید ان را به ویکی پدیای مازنی بیافزایید زمانی که ویکی فارسی که ویکی پدیای مشترک همه اقوام و جوامع بزرگ تر ایرانی است از این نام استفاده نمیکند و حتی ویکی انگلیسی و برای این مورد شما بهانه مستقل بودن را می آورید در حالی که مازندران یک استان کاملا مجزا از پان- چیچی ایسم است و هموراه در ملی گرایی پیشتاز بوده و مردم و جامعه ی عمومی آن هرگز در خواب هم از نام خلیج عربی استفاده نمیکند و نخواهد کرد . فراموش نکنید که طبق آمار سی آی ای مازندرانی ها و گیلانی ها جزو فارس ها طبقه بندی میشوند و همینطور د رقسمت اتنیک برای سلسله ی پهلوی کلمه ی پرشین ذکر شده در حالی که خاستگاهشان مازندران است . پس فراموش نکنید که قوم گرایی در مازندران هیچ سابقه ای ندارد و ما هیچ چیزی به نام پان مازنییسم یا پان-تبریسم نداریم و قطعا نخواهیم داشت . من برای مبارزه با پان ترکیست و عوامل سازمان یافته ی آن ها به خارج از ویکی متوسل میشوم زیرا آنها سازمان یافته تر ازآنند که با قوانین ویکی بتوان جلوی کارهای ضد بشری شان را گرفت .از شما میخواهم که این کار ها را متوقف نید . به عنوان عضوی از جامعه مازندران از انحصار ویکی مازندرانی بسیار نا خرسند هستم و خواهشمندم که به نظرات مخالف احترام بگذارید و اگر نمیتوانید به اشخاص دیگر اجازه ی مدیر شدن دهید . این شما اینجا تنها مدیر هستید میتوانید همه کار کنید یک مسئله است و اینکه افراد راحت تر میتوانند عملکر یک مدیر تک و تنها را زیر نظر بگیرد مسئله ای دیگر . قطعا اگر عملکرد به نظر من شبه-پان ترکیسیت و پان-عربیستی اگر متوقف نشود عواقب بسیار بدی برای آن شخص خواهد داشت زیرا این ها ایدئولوژی های ضد بشری ای هستند که پیامد هایی همپون نسل کشی ارمنی ها یونانیان ، کردها و آشوریان و همینطور جنگ تحمیلی ایران عراق را باعث شدند . حمایت کردن قانونی برخی در ویکی از این ایدئولوژی ها بسیار بی مورد و همینطور برخلاف قوانین عرف جهانی و قوانی اکثر کشورهای متممدن جهان از جمله برخلاف قانون اساسی ایران در خصوص تحریک قومیت هاست که فکر میکن بند 135 قانون اساسی در مورد بر هم زدن امنیت ملی است اگرچه به ویی مربوط نیست ولی خواستم به قوانین ویکی پدیا اضافه کنم که قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مخالف آن است. حضور کارور:ElphiBot تاییدی بر حضور پان عربیستی User:Elph در ویکی مازنی است با این تفاسیر از شما رسما میخواهم که اینگون هفعالیت های ضد فرهنگی سریعا متوقف شود در غیر اینصورت در متا (داخل محیط ویکی) و خارج آن به عنوان وظیفه ی شهروندی حق شکایت از شما را در پیشگاه قوانین مستقل عرفی و بین المللی و ملی را با استناد به ویرایشات شما برای خود و کشورم محفوظ میدانم. کار شما خلاف امنیت فرهنگی در ویکی و خلاف امنیت جامعه ویکی و در امتداد آن به جنگ تمدن ها کمک کرده و میتواند جامعه ایران را مورد هدف قرار دهد. ویرایش شما در مرور ایران آذربایجان و اضافه کردن پرچم پان ترکیست ها به عنوان پرچم آذربایجان و اضافه کردن الگوی ملت های غیر رسمی برای آذربایجان کاملا نشان دهنده حرف های من و تایید برای آنهاست . با این .وجو اگر متوقف نشود همانطور که اعلام کردید که در ساری ساکنید (در یک جعبه کاربری) به عنوان کسی که پدر بزرگش یک آذری است (آذری تبار) و به عنوان شهروند ایران از شما به عنوان جاعل فرهنگ خو هویت خودم شخصا و از جانب همه ی آذری ها و ملت ایران در پیشگاه قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر که در آن علنا به غیر قانونی بودن نژاد پرستی و شوونیسم اشاره شده شکایت خواهم کرد و امیدوارم در آنجا حاضر شوید زیرا شما مدیر هستید نه یک آی-پی. TheStrayDog (گپ) ‏۲۹ آگوست ۲۰۱۶، ساعت ۲۲:۱۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

کارور:TheStrayDog من شمه جوابگو نیمه؛ ویکی دله همه چی داوطلبانه هسته. من هر مقاله‌ای مه دل ونه ره نویسمبه و هرچه علاقه دارم ره چیمبه و وظیفه‌ای در برابر کسی ندارمه و تنها مه مسئولیت پاسخگویی در برابر هنجارشکنی‌های همین ویکی‌ئه و بس. User:Elph هم داوطلبونه اینجه کایری هاکرده و هچکی ونه دَم ره نتونده بَیره. شما هم اجازه ندارنی دیگرون ره برچسب بزنی و پان بخوندی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۱۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
عه؟اینطور است؟؟؟؟ پس همه چی بر حسب علاقه؟ مدیر بودن و بی-طرفی هم کشک .. ؟؟؟ ..حالا که این طور است من هم طبق علاقه ام عمل کرده و از این ویکی خواهم رفت و اینجا را تحریم میکنم .تا تار عنکوبت بسته و شما را نیز با دیکتاتوریتان تنها خواهم گذاشت.. بعد از شما بنده دومین کاربر فعال اینجا بودم که میروم . ولی قبل اش در متا گزارش کاملی از کارهای شما با مطالعه دقیق قوانین انجام خواهم داد . شکایت که مو لای درزش نرود . سپس در خارج از ویکی نیز در صورت محرز شدن ادعاهایم همان برخوردی را که با مدیر ویکی عربی یعنی Elph انجام خواهم داد . من اینجا را رها میکنم ولی شما و عملکردتان را نه. پس فکر نکنید چون اینجا خیلی سوت و کور است هر کاری دلتان خواست میتوانید انجام دهید. ویکی پدیا جای نشر عقاید فاشیتی و سیاسی نیست و کارهای سازمان یافته اینجا جایی ندارد . من مازندرانی هستم و اصلا باور ندارم که یک مازندرانی با هویت و غیرتش چطور میتواند پان-ترک شود . تنها باید تاسف خورد که بعضی ها بخاطر بوگاتی سوار شدن در دبی خلیج فارس و کشورشان را به شیخ های متولد 1971 و تازه کشورشدگان میفورشند و همینطور با پولهای با آورده میروند و دیگر مدیران شایسته را خریده و آنها را نیز مانند خود آلوده به فاشیسم دروغین سازمان یافته میکنند . فکر میکنند که ما کاری از دستمان بر نمی آید ؟ ولی فراموش کرده اند که متوسل شدن به متا آخرین گزینه است . ما قسم خوردیم تا با پان-عربیسم و پان-ترکیسم و در مجموع نژاد پرستی و قوم گرایی مقابله کنیم و هم قسم های ما شهروندان وظیفه شناس هستند . برای فعالیت خومان هیچ پولی نمیگیرم . برای عشق به میهنما که حقوق قانونی و اولیه مان است و در همه جا این حق برای هر شخص محفوظ و قابل احترام است . خدا نگهدار ویکی مازنی TheStrayDog (گپ) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
خدا نگهدار دیکتاتور تنها TheStrayDog (گپ) ‏۳ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۶:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

خله ممنون

محک جان بابت نقشه ای که در صفحه مازیار قارنوندی گذاشتی یک دنیا ممنون ♡ Mohamadhosein.a (گپ) ‏۴ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]


سلام

برار جان مازندرانی دله علامت جمع برای بی جان ها " ون " نیه ...شما در صفحه آبراهام لینکلن بنویشتنی .." درآمدون" آخه و چه زبانی هسه چند بار شما ر باوتمه بورین بپرسین اگه مه حرف خلاف بیه ... ادامه هدین ولی شما فکر کمه نتوننی شه محله زبون ر بعنوان مازرونی معرفی هکنی ...اتا کمه امانت دار باشین ....فکر نکنین اینکار شما موندگاره ...شمه اینکر فقط باعث دور بین مردم مازرون ویکی پیا جا بونه ...

Translation

Hello, could you please translate Automatic refresh to مازِرونی? Thanks -XQV- (گپ) ‏۱۱ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

-XQV-: اتوماتیک تازه‌هاکردن. thank u too. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۲۳:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

درود! شه تبرستونی و آریایی برار و خارِ هموطن!

برار تسته ممکن هسته که اوناا مقاله شاعر ره مسته احیا هاکنی؟ همونتا که بائوتمه تره وره حذف هاکن. منصور هدایتی. من فکر هاکردمه که وره حذف هاکنم تا بورم مازندنومه و چندتا سایت مازرونی دله ونسته منبع پیر بیارم و بعد ایی دباره وره بسازم. ولی الان گمبه وره احیا هاکن تا اما بوریم اون سیاتون دله مقاله ارسال هاکنیم تا اینتا شاعرون ره از گومنامی دربایریم . البته اگه تسته معضرویت ندارنه. اته چی دیگه خواستمه تره بووم؛ این بییه که خواستمه بدونم که آیا ته دوندی که زمونی که یزگرد سوم شاه ایرون خواسته بمیره، کدوم اسپهبد تبرستون زمون بییه. اینتا مهم هسته بخاطر اینکه تبرستون وره بائونه که برو اونجه در امون تبرستون دواش ولی یزگرد بورده سمت مرو . بعد تبرستون هم تا چندین سال عربون نتونستنه وره بهیرن. اگه یزگرد بورد بو اونجه شاید ونه حکومت مونقرض نهیه الان. اسا فقط خواستمه دونم قضیه تبرستون اون گدار چتی بیه . فلعن خدا ته همراه. TheStrayDog (گپ) ‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

TheStrayDog: . یزدگرد گادِر گیل گیلانشاه و آذرولاش میون فرشوادگر رَسِد بَیی بی یه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
ته دست درد نکنه. خله مفید بی یه. TheStrayDog (گپ) ‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

حمزه (عربی واژه) کار بزوهن مازرونی (هندو-ایرانی) زوون دله درست نی‌یه

محک جان .درود دباره برارجان. برار من فکر کامبه که "شاهون" درست هسته تا "شائون". مه دلیل هم این هسته که حمزه اتا عربی واژه هسته و مازرونی هندو-اروپایی و اتا ایرانی زوون هسته و کار بی‌تن واژه درست نی‌یه. ونه دستور زوون پارسی ره پیروی هاکنیم و بجای حمزه شه "ه" ره بجای وه بکار بوریم. مثل خنه (پارسی جه:خانه) یا گپ بزوهن (بزوئن نادرست هسته). منتظر ته نظر هستمه. ونه کاری هاکنیم که شه زوون سربلند باشه. TheStrayDog (گپ) ‏۶ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

TheStrayDog مازرونی ِبنویشتن وسّه «دستور زوون پارسی» ره نَونه رعایت هاکردن. ونه «مازرونی زوون گرامر» ره رعایت هاکنین. پس هر تی تلفظ کانّی، همونتی بنویسین. امه منطقه گانْه «گپ بزوئن» نا «گپ بزوهِن» پس همینتی نویسمبه. البته حرف «ع» جه هم بنشنه بنویشتن (گپ بزوعن) ولی عین مخصوص عربی هسته و همزه مخصوص عربی نی‌یه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
پ.ن) حمزه پیامبر ِعمو اسم بی‌یه و اون حرف ره نویسنّه همزه. همزه فارسی دله كمته دره تا گلكی دله. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۷ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۰۵:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
اره بفهمستمه. همزه درسته، شرمنده من انده انگلیسی ویکی دله دیمه شه الفبا ره یاد هاکردمه. اینتا الفبا انده دشواری دارنه که ونه سختی انده انده نی‌یه. الفبای لاتین خله راحت تر هسته برار. نویسنی Hamze هم اتا H ویشتر ندارنه و هم آوایی دله امه کار راحت تر هسته، ولی باز چیکار تومبی هاکنیم؟؟؟ مجبورمی بسوزیم و بسازیم. نا برار؟؟؟ بازم ته خنابدون. فعلن خدا ته همراه عزیز. TheStrayDog (گپ) ‏۸ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۱۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

سَره و ونه معادل و معنی

سلام محک جان، من خاسمه دونم سَره معنی چی هسه و امکان دارنه ونه جا اتا کلمه دیگه که دیگه لهجه‌های سر آشنا بوئه کار بزنی؟--فیروز (گپ) ‏۲۳ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

ضمنا خاسمه ته جا بخائم محمود طالبی مقاله رو ویشتر کار هاکنیم. مه نظر اگر اما روی موضوعاتی که مازرون ره مربوط بونه ویشتر کار هاکنیم خله بهتر هسه.--فیروز (گپ) ‏۲۳ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
سلام فیروز جان؛ سَره ره امه منطقه «به خاطر ِ» عَوِض گانّه. (فلان‌چی سَره بمرده) بعضی گادِر «برای» معنی دنه. اینتی گدر فارسی دله هم برای و به‌خاطر هم‌معنی هستنه. (فلان چی سَره دعوا دکتنه) بنشنه وسّه/سه هم ونه جا به‌کار بَوِردِن و امه لهجه دله هر دِ حرف وجود دارنه و من شه بنویشته دله وشون دِ تا ره ات-گال-ات-گال استفاده کامبه که اتی بوو که جمله دله هیچ‌کمین خله تکرار نَوون. هنتا دقت نکاردمه که باقی لهجه‌ئون ونجه استفاده کانه یا نا. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
فیروز جان: این اواخر مه فعالیت کمته بیّه. اسا کارور:Mohamadhosein.a خله خار مقالات ساجنه که مازرون خَوِری هم هستنه؛ همینجه جه ونه جا تشکر کامبه. خنابدون/ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
بازگشت به صفحۀ کاربر «محک/بایگانی ۷».