مازرون جاوید بوئه

کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دأچیـه‌ن] سر ره بزنین.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
بایگانی ۱۰


شیمه تحقیق

به‌را اینترنت درون خأله سایتی که وه‌نه جه أتا خار وألگ دأر یاره‌نی دأنیه، أتا که‌تاب مه بأخونه‌سه‌مه ایرج افشار جه، همینتی اسماعیلی(آمول جه) وه ره بأخونی بأد نینه! --)_|_\\_\ ‏۱۹ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۹:۰۹ (UTC)

رفخ همونتی که Parthava بئوته اینترنت دله نتوننی خار مطلب مازرون تاریخ درباره پیدا هکنی. ولی تبرستون سایت دله چن تا خار کیتاب دره که ته بدرد خنه وشون ره توننی اینجه دانلود هکنی:
تبرستون------>کیتابون--فیروز ‏۲۰ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۵۴ (UTC)

هارشا بشتن

اینتا شابلون ره خله خار هکردی. هارشای درباره ونه بئووم که چون اما از راست به چپ نویسمه ونه بوره دیم چپ. ره اتا هارش. اما اگه وشون دسوری بنویسیم خله خار هسه. ته هارشا چی‌یه؟--فیروز ‏۲۱ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۲:۴۹ (UTC)

الفبا

من هم اول دوست داشتمه که اما لاتینی بنویسیم. ولی اتی دیگه هیچ کی نتوننه مازرونی ره بخوننه و امه زحمت او بونه شونه. اینتایی هم که گنی فارسی بنویشت بخونسن هم سخته هسه ونه سر هسه که مازرونی اتا بنویشتنی زوون نیه بلکه اتا بئوتنی زوون هسه. اما توممی با همینتا الفبایی که اسا درمی نویسمی اسا فقط مازرونی ره حفظ هکنیم. اگه تونیم اینایی ره که من زیر بنویشتمه گت تر هکنیم بعدن مازرونی اتا موعتبر زوون بونه:

  • ویکی پدیا:رهایه فرهنگ نومه
  • ویکی واژه:رهایه واژه نومه
  • ویکی بئوته:اتا جا که گت آدمون بئوت ره نویسمی.
  • ویکی ونگ و وا:اتا جا گت آدمون بنویشت ره نویسمی.
  • ویکی کیتاب:رهایه کیتاب خنه
  • ویکی خور:رهایه خورنومه
  • ویکی دانشگا:رهایه دانشگا

الان دیگه اینترنت دوره زمونه هسه. اگه اما اینایی ره که من بئوتمه وشون دله موفق بوئیم مازرونی اتا زوون هسه که ونه دله همه چی دره و دیگه اون وخت ونه گنش کرون مجبور نینه بورن دیگه زوونون ره یاد بیرن تا پیشرفت هکنن. همون فارسی الفبا ره ونه الان بنمویسیم تا اول مردم دونن که مازرونی جا هم بونه بنویشتن.--فیروز ‏۲۵ نـووه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۴:۰۸ (UTC)

اما توممی این دتا ره اتی بنویسیم:
  • بود:بی‌یه
  • سد:بیه


بی‌یه سر وختی بی ره بنویشتی ونه crtl,altبا 2 ره بیری تا اتا نیم فاصله درس بوو و بعد بنویسی یه که بونه:بی‌یه. اما ونه ویکی پدیای دله موضوعونی ره بنویسیم که مردم نیاز دارننه تا امه زوون پیشرفت هاکنه.--فیروز ‏۲ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۵۰ (UTC)

البته crtl,shiftبا 2 ره ونه بئیری نا crtl,altبا 2 --Esmaeil ‏۲ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۹:۵۶ (UTC)

نخشه‌ئون سر

نخشه ئونی که ئه‌ما وینده‌می همه أتا جور ده‌ره‌س هاکه‌رده‌نه که خله سامون ئونی که اتا روز مازرون ده‌له دأیه‌نه ره نه‌شون نأده‌نه، نأئومبه که دأک-که‌ل نه‌وه‌نه نخشه اینجه بیه‌لیم، ولی خله بأدیمه که سمنون ئو ته‌هرون ره وه‌نه جه سه‌وا هاکورده‌نه --)_|_\\_\ ‏۱۱ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۱۵:۵۹ (UTC)

همونتی که Parthava بئوته اگه بخائیم نخشه ئونی ره که وشون اسا اننه اینجه الننه ره نشون هادیم که نبونه. وشون سامون دکشی درس نیه. اما ونه شه اتا نفر پیدا هکنیم که مازرون سر خار نقشه دکشه.--فیروز ‏۱۴ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)

اما ونه شه ولگون تعداد ره زیاد هکنیم.

برار من عقیده دارمه اما اول ونه شه ولگون تعداد ره زیاد هکنیم. مثلا ده هزار تا ویشتر تا هم کارورون زیاد بوون و هم تونیم این پروژه‌ئونی ره که شما گننی ره اجرا هکنیم. مه دس هرچی کومک بر انه انجوم دمه. ضمنن من چن روز دیگه شه هارشا مازرونی سلسله ئون قلمرو درباره گمه تا تاریخی هارشه ئون ره دکشیم.--فیروز ‏۱۹ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۰۹، ساعت ۰۳:۱۸ (UTC)

وشون حرف

برار وشون شه سر زیادی حرف زننه ولی اما باعث هسمی که وشون اتی حرف زننه. اتا فارس ملت که نونه همه چی داره دیگه ملتون هم اینتا حق ره دارننه. ره بخون وشون بئوتنه که ئیران مردم مه فارس هسنه. گمی اما هیچی تورک فارس بونه؟--فیروز ‏۱۵ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۱۵ (UTC)

آمار

اینتا آمار اتا کم زمون ورنه تا بیه، به‌توندی Ctrl + F5 شه کیبورد سر ره بزنی، مه سه که هر چند گدر کار که‌نده --)_|_\\_\ ‏۱۶ جـانـویـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۳۷ (UTC)

fa:یکسان‌سازی فرهنگی در ایران معاصر

بازگشت به صفحۀ کاربر «محک/بایگانی ۲».