حمید خوش نیت هستم خوشحال میشم کمک کنم به علم کشورم