کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دأچیـه‌ن] سر ره بزنین.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
بایگانی ۱۰

ته دس دور! خله خار نویسنی.

رفخ شما اسا اتا حرفه ای ویکی نویس بئی. ته حرف درس هسه. البته من اون زمان که روز شون ولگ ره اشته‌مه اتا اشتباه پیش بمو و چون مه رایانه خراب بیه ی را با ونه عربی معادل عوض هکردمه که وه هم ونه درس بوو.--فیروز ‏۲۲ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۳۱ (UTC)

خار بأنویشته ئو هفتگی بأنویشته

به‌را مه تی وه‌سه ای-مه‌یل په‌یخوم هه‌دامه، نأدومبه بأخونه‌سی وه ره ؟ راستی، روزئون مازرونی ده‌له اینتی نینه ؟ تیرما سیزه، مه‌رما چارده، البته وه‌نه اینایی که به‌ساتی ره لینک هادیم وه‌شون ره... خله قه‌شه‌نگ طراحی وب که‌نی !!! باریکه‌لا --)_|_\\_\ ‏۲۲ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۴۱ (UTC)

ولگونی که وشون ره دمش هکرده

رفخ این ولگونی که شما وشون ره دکش هکردی با اینتا روش درس نیه. مثلا ننشه نه اتا ولگ گپ ره با اتا دیگه ولگ دکش هکردن. ضمن دله الان Wikipedia شون ولگ ره به ویکی پدیا دکش نکن چون بعدن که مدیا ویکی برنامه ترجمه بیه وه شه خد به خد ویکی پدیا بونه.--فیروز ‏۲۷ فـه‌وریـه ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۱۷ (UTC)

چن تا کار که ونه انجام هدیم

برار من گمه اما ونه اول مدیاویکی برنامه ره به مازرونی ترجمه هکنیم. اینتا کار باعث بونه که دیگه ویکی ئون هم راه دکفن. ضمن دله ونه اتا کار هکنیم که کارورون زیاد بوون تا امه ولگون هم ویشتر بوو.

ترجمه مدیا ویکی

برار بور اینجه. فکر کنم اسا مدیا ویکی برنامه ره به مازرونی ترجمه هکنیم بهتر بوئه.--فیروز ‏۹ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۱۵ (UTC)

ونه درخاست مترجم بین هادی

برار ونه بوری اینجه و اتا درخاست بنویسی تا وشون ته ره مترجم هکنه. وختی که مترجم بئی توننی همه ولگون ره بنویسی. از این بعد شه وخت ره ویشتر بل ترجمه هکردن سر تا پیغومون همه ترجمه بوو. من هم درمه اونجه اگه اتا مشکل داشتی مه ره بئو.

زازاکی شون ویکی پدیا

اول از همه ته نو سال ره تبریک گمه.برار بور زازاکی شون ویکی پدیا ره هارش چنه تمیز و قشنگ هسه. مه نظر اینتا هسه که اما ونه وشون دسوری بنویسیم تا امه ولگ بشتن ارزش داره.--فیروز ‏۲۰ مـارس ۲۰۱۰، ساعت ۰۳:۳۳ (UTC)

نو ولگ نلیم!

برار من اتا پیشنهاد دارمه!
اما اسا دیگه نو ولگ نلیم. بیم اول این ولگون ره درس هکنیم و بعد نو ولگ بلیم. ته ساده اینگیلیسی ویکی پدیا ره بدی؟ وه توننه امه سر اتا شابلون بوئه. اما ونه ولگون ره وشون ویکی جا ترجمه هکنیم. اتی امه ویکی اعتبار بالاتر شونه. شمه انگلیسی هم قوی تر بونه! شه هارشا ره مه ره بئو.--فیروز ‏۱۲ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۴۵ (UTC)

راستی شما توننی گوگل ترجمه ابزار جا هم اینتا کار سر کومک بیری!
همین خورونی که فیروز النده باعث بیه که امه ویکی رتبه افزایش پیدا هاکنه. (از یک به دو) همینتای وسه من خواسمه که خورون ره بیشتر اهمیت هادیم. اسا اگه شمه نظر اینه که خورون، عکس جر دوون مساله ای نیه فقط ونه هفتگی بنویشته ره زون تر تغییر هادین. --Esmaeil ‏۲۰ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۲ (UTC)
من رو پاپلی عکس ره نداشتمه، اینتا ره همینتی بیشته مه، اگه اتا با کیفیت عکس دارنی آپلود هاکن--Esmaeil ‏۲۰ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۳۸ (UTC)

رفرنس ره نویسنی؟

پانویس زیر اینتا کد ره بنویس : </refrence>
ته دس دور خله خار نویسنی. --فیروز ‏۲۲ آوریـل ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)

خورون شابلون

برار من گمه اما خورون منبع ره شابلون دله نلیم. اونجه فقط وشون سرخط ره المی. --فیروز ‏۵ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۰۴ (UTC)

خور بشتن شابلون

برار من اتا شابلون درس هکردمه که ونه جا خور بلیم ولی کار نکننه. مثل کشور شابلون وه ره درس هکردمه ولی ندومه چی سر کار نکنه ته اگه توننی وه ره درس هکن چون من اسا خله وخت نارمه.وه هم ونه نشونی:شابلون:خور بشتن
ته دس دور --فیروز ‏۷ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۵۳ (UTC)

مِن ندونسمه......

اینجه، منظور ته ئو جه چچی بی‌یه؟؟ اگه توندی وه ره به صورت اتا صفحه ذخیره هاکن.... ته خورد گَگَ: --محک ‏۱۵ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)

ئو وه‌نه ده‌له هأمینتا ئویی هأسه که لینک هه‌دایی وه ره ! ...
ته خوردتر گگ! --)_|_\\_\ ‏۲۱ مـه‌ی ۲۰۱۰، ساعت ۱۶:۵۴ (UTC)
بازگشت به صفحۀ کاربر «محک/بایگانی ۳».