پوآسی اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ایولین دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۵٬۸۶۰ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین