فرانسوا-ماری آروئه (به فرانسوی: François Marie Arouet) معروف به ولتر (بزائه ۲۱ نوامبر ۱۶۹۴- بمرده ۳۰ مه ۱۷۷۸) گت فیلسوف و نویسنده فرانسه، روشنگری دوره دله هسته.

ولتر

وه سال ۱۷۱۵ چنتا شعر برضد (فیلیپ دوم که خاندان اورلئان جه بی‌یه) سه بخوندسته که باعث بیّه زندونی بوو. وه ره بَوردنه باستیل دله. وه ره ات گدر داشتنه و بعد ببخشینه. وه أی دِباره شه کار ره تکرار هاکرده و فرار هاکرده بریتانیا دله.

منابعدچی‌ین