جو یوان‌جانگ (چینی جه: 朱元璋، که تلفظ وانه: Zhū Yuánzhāng) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا هونگ‌وو نوم جه اشناسنّه. هونگ‌وو سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۹۸ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره گائودی لقب هدانه و وه ره تای‌زو معبد دله چال هاكردنه.

هونگ‌وو
چین ِامپراتور
هونگ‌وو ِنقاشی

هونگ‌وو ِنقاشی
زمون ۱۳۶۸-۱۳۹۸
لقب(ئون) گائودی
قبر تای‌زو
سلسله مینگ

منابعدچی‌ین

  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.