جو دی (چینی جه: 朱棣، که تلفظ وانه: Zhū Dì) اتا چینی امپراتور، مینگ سلسله جه، بی‌یه. وه ره اسا یونگ‌لو نوم جه اشناسنّه. یونگ‌لو سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۲۴ حکومت کارده و وقتی بمرده وه ره ون‌دی لقب هدانه و وه ره تای‌زونگ معبد دله چال هاكردنه.

یونگ‌لو
چین ِامپراتور
یونگ‌لو ِنقاشی

یونگ‌لو ِنقاشی
زمون ۱۴۰۲-۱۴۲۴
لقب(ئون) ون‌دی
قبر چنگ‌زو یا تای‌زونگ
سلسله مینگ

منابعویرایش

  • David Crystal. The Cambridge Biographical Encyclopedia. Cambridge University Press, 1995. p.1024. ISBN ‎ISBN 0-521-43421-1.