مینگ امپراتوری(چینی جه: 明朝) چین اتا پادشاهی سلسله هسته که ۱۳۶۸ تا ۱۶۴۴ میلادی دیی‌یه. وشون یوآن سلسله ره رقد بدانه و چینگ سلسله هم وشون‌ها ره نابود هاکرده.

امپراتور یونگ لو.

منابع دچی‌ین

  • فارسی ویکی‌پدیا

شابلون:امپراتوریون