نوآزی لو سک اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سن-سن-دنی دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۸٬۵۸۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین