مونتبلیر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دو (فرانسه) دله دره. اینتا شهر فرانش-کنته ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۶٬۵۳۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین