لس آنجلس أتا شهر نوم هسه که موتحده ایالات دله دره. اینتا شهر ره اول اسپینیجیون به‌ساته‌نه ولی بعدن ونه دله اینگیلیسیون هنیشته‌نه.اینتا شهر دله أتا خله ئیرانی درنه.

تهرانجلسدچی‌ین

أتا محله نوم هسه که لس آنجلس دله دره ئو ونه دله أتا خله ئیرانی نیشته‌نه.