آوریلمهژوئن
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱ مه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۲۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۲۲اُمین روز إستِنه. ۱ مه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۴۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین