لروش سور یون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ وانده دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۰٬۷۱۷ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین