سوران (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سن-سن-دنی دله دره. اینتا شهر ایل-دو-فرانس ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۱٬۱۰۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین