سن نزر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لوآر-آتلانتیک دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۶۸٬۸۳۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین