دیژون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ کوت دور دله دره. اینتا شهر بورگوین ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۵۱٬۵۰۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین