درگواینیان اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ور (بخش) دله دره. اینتا شهر پروانس آلپ-کوت دازور ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۳۷٬۰۸۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین