بزیه اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ارو (فرانسه) دله دره. اینتا شهر لانگدوک روسیون ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۷۲٬۲۴۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین