بریو لگیرد اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ کورز دله دره. اینتا شهر لیموزین (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۰٬۰۰۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین