اکس لبن اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سووآ دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۷٬۳۷۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین